Hvorfor spare i fond?

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Fondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og verdiene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene.

Lønnsomt

Lønnsomhet handler om mer enn høyest mulig forventet avkastning i en gitt periode, men du kan ikke på forhånd vite noe sikkert om hva avkastningen vil bli i fremtiden. Derfor er kostnadene i form av risiko og honorarer også viktig. Verdipapirfond gir deg god balanse mellom risikoen du tar og avkastningen du kan forvente å få. Dette er viktig. Spareprodukter i ubalanse gir deg mindre igjen for risikoen du utsetter deg for.

Sparer du i verdipapirfond kan du forvente at avkastningen over tid vil stå i forhold til den risikoen du påtar deg. Honorarnivået, det du betaler til forvalteren, bør også stå i forhold til forventet avkastning. Et lønnsomt spareprodukt er kjennetegnet ved god balanse mellom alle disse faktorene.

Grunnen til at verdipapirfond gir slik balanse er at fondene investerer i regulerte, åpne markeder med mange kjøpere og selgere. I tillegg er verdipapirfondsmarkedet selv kjennetegnet ved full åpenhet og gjennomsiktighet, mange tilbydere og sammenlignbarhet om kostnader, avkastning og risiko på tvers av ulike fond og fondsleverandører.

Reguleringen, åpenheten og konkurransen i velfungerende markeder gjør det mulig å ta velinformerte valg i henhold til egne ønsker og vurderinger. Velfungerende markeder som fondsmarkedet og verdipapirmarkedet gir deg de beste mulighetene til å finne investeringer hvor forventet avkastning står i et rimelig forhold til hvor mye risiko du kan tåle.
Les mer om lønnsomhet på Alt om fond

Enkelt

Sparing og investeringer i verdipapirer kan være en krevende jobb. Men ved å investere gjennom et verdipapirfond får du en profesjonell forvalter til å gjøre jobben for deg. Forvalteren passer på at din portefølje er tilstrekkelig diversifisert, består av gode investeringer, at du ikke kjøper og selger for ofte og at du innrapporterer riktig informasjon til myndighetene.

I motsetning til egenhandel av aksjer egner fondssparing seg godt til jevne, månedlige innskudd av selv små beløp. Dette gjør det enkelt å bygge opp en finansformue som gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt gjennom relativt små forsakelser på kort sikt. I tillegg har spareavtaler flere viktige fordeler for deg som fondssparer.

Aksjemarkedene kan svinge mye fra måned til måned, men når du sparer jevnt reduserer du risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer. Med en månedlig spareavtale disiplinerer sparingen din. Med mindre du aktivt stopper spareavtalen, sørger den automatisk for at du også investerer i perioder da aksjemarkedene ser dystre ut.

Månedlig sparing passer godt til de fleste sin økonomiske situasjon. De færreste av oss har store finansformuer å forvalte, men de fleste kan sette litt til side hver måned. bygger du opp en finansformue som gir deg økt økonomisk trygghet og frihet.

Ikke stopp og start spareavtalen din i tide og utide. Da forsvinner mye av hensikten med den.

Det absolutt dummeste du kan gjøre er å stoppe en spareavtale ved børsfall, for så å starte den igjen ved børsoppgang. Det er en sikker måte å redusere avkastningen din på, for det er ikke lett å vite når det snur, og når du da har startet den igjen kan du alt ha gått glipp.

Les mer om enkel sparing på Alt om fond

Trygt

Lovregulering, myndighetenes tilsyn og bransjens egenregulering gjør at forbrukerbeskyttelsen i verdipapirfond er meget god. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond, og ingen andre spareprodukter har samme grad av sammenlignbarhet og gjennomsiktighet som verdipapirfond har.

En egen lov, verdipapirfondloven, regulerer verdipapirfondenes og forvaltningsselskapenes organisering og handlefrihet. Den er spesielt innrettet for å ivareta interessene til småsparere som ikke selv har noen innsikt i verdipapirmarkedene. Til loven hører en rekke sentrale forskrifter.

Finanstilsynet har ansvar for å se til at forvaltningsselskapene driver sin virksomhet i henhold til loven og forskriftene. Kredittilsynet skal godkjenne alle verdipapirfond registrert i Norge. En viktig del av tilsynets arbeid er stedlige inspeksjoner hos selskapene, hvor blant annet rutiner, systemer og praksis kontrolleres. Tilsynet kontrollerer også at de ansvarlige i selskapene har den nødvendige kompetanse som deres stillinger krever.

Medlemmene av Verdipapirfondenes forening har blitt enige om flere bransjestandarder som regulerer en rekke sentrale virksomhetsområder, blant annet informasjon og markedsføring. Alle bransjestandarder er offentlig tilgjengelige hos Verdipapirfondenes forening.

Les mer om trygg sparing på Alt om fond

Tilgjengelig

Verdipapirfond er åpne for alle, og tegning og innløsing er en smal sak. Verdipapirfondloven sikrer deg som andelseier, rett til når som helst å selge dine andeler i kontanter til en kurs som gjenspeiler markedsverdi på fondets eiendeler. De fleste verdipapirfond setter markedskurs for tegning (kjøp) og innløsing (salg) hver dag.
Vær oppmerksom på at det gjelder bestemte frister for tegning og innløsing på en bestemt dag. Hvis meldingen din er mottatt innen fristen vil forvalteren løse inn andeleene dine i henhold til andelsverdien denne dagen.

Andelsverdien beregnes etter at tegnings- og innløsingsfristen er utløpt. Det er med andre ord ikke mulig å handle på kjent kurs i vanlige verdipapirfond. Dette sikrer at ingen andelseiere kan foreta kjøp og salg av andeler på kjent kurs og dermed påføre andre andelseiere tap.

En rekke aviser og nettsteder publiserer daglig oppdaterte opplysninger om nettoavkastning, risiko og kostnader på samme måte for alle verdipapirfond. Inndelingene i fondstyper og fondsgrupper gjør det lett å sammenligne reelt sammenlignbare fond med hverandre på tvers av ulike leverandører.

Det er i dag omtrent 500 norskregistrerte verdipapirfond og minst like mange utenlandsregistrerte fond i det norske markedet – og antallet øker stadig. Dette innebærer at det finnes en rekke forskjellige typer verdipapirfond å velge mellom, og der de fleste vil kunne finne verdipapirfond som passer deres preferanser og risikoprofil.

Les mer om tilgjengelig sparing på Alt om fond