Næringspolitikk

Brev til Skatt Vest om unntak fra merverdiavgift

Foreningen skrev den 13. desember 2016 et brev til Skatt Vest Stavanger der det bes om at det utarbeides en veiledning/retningslinjer for å søke om unntak fra merverdiavgiftsberegning ved kjøp av finansielle tjenester.

Les mer

Brev fra Finanstilsynet om plassering av verdipapirfonds midler - Merkur Market

Finanstilsynet har i et brev til Oslo Børs lagt til grunn at Merkur Market kan anses som "et annet regulert marked" i tråd med verdipapirfondloven § 6-5 (1) nr. 2. Dette innebærer at et verdipapirfonds midler kan plasseres i finansielle instrumenter som omsettes på denne markedsplassen, forutsatt at fondets vedtekter åpner for dette. Last ned brevet under.

Les mer

Brev til Finanstilsynet

Foreningen har svart på en forespørsel fra Finanstilsynet om bruk av engelsk i rapporteringsskjemaer.

Les mer

Høringsuttalelse om nye skatteregler for verdipapirfond

Foreningen har avgitt en høringsuttalelse i tilknytning til Finansdepartementets forslag til nye skatteregler for verdipapirfond. I uttalelsen påpeker foreningen enkelte svakheter ved departementets forslag og det fremmes forslag til justeringer som vil gjøre de høyst nødvendige regelverksendringene mer treffsikre.

Les mer

Høring - endringer i forskrifter om rapportering

Foreningen sendte 7.mai 2015 brev til Finansdepartementet angående høring om endringer i forskrifter om rapportering for verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond

Les mer