Næringspolitikk

Høring: Ny hvitvaskingslov

Foreningen sendte 29. mars 2017 svar på Finansdepartementets høringsbrev om ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II. 

Les mer

Høring: Endring i verdipapirfondforskriften om depotmottakers plikter

VFF sendte 22. mars 2017 høringssvar til Finansdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om depotmottakers plikter. De foreslåtte endringene skal gjennomføre kommisjonsforordning (EU) 2016/438 som inneholder regler som utfyller UCITS Vs nye bestemmelser om blant annet depotmottakers plikt til å kontrollere et verdipapirfonds kontantstrømmer. Videre gis det blant annet utfyllende regler om depotmottakers oppbevaringsplikt for så vidt gjelder aktiva som skal holdes i depot og aktiva som kun skal «skyggeføres». EØS-regler som tilsvarer forordninger gjennomføres ved såkalt inkorporasjon, uten nasjonalt handlingsrom. Verdipapirfondenes forening – næringspolitikk har ikke merknader til høringsnotatet.

Les mer

Høring – kriterier for svanemerking av verdipapirfond​

VFF sendte 27. februar høringssvar på forslaget fra Miljømerking Norge/Nordic Ecolabelling til kriterier for svanemerking av verdipapirfond. Foreningen stiller seg i utgangspunktet positiv til at det legges opp til å etablere objektive ESG-kriterier som på en lettfattelig måte, dvs. i form av et Svanemerke, kan kommuniseres til potensielle investorer, men foreningen påpeker i sitt høringssvar en del utfordringer og dilemmaer knyttet til utformingen av kriteriene for svanemerkingen.

Les mer

Brev til Skatt Vest om unntak fra merverdiavgift

Foreningen skrev den 13. desember 2016 et brev til Skatt Vest Stavanger der det bes om at det utarbeides en veiledning/retningslinjer for å søke om unntak fra merverdiavgiftsberegning ved kjøp av finansielle tjenester.

Les mer

Brev fra Finanstilsynet om plassering av verdipapirfonds midler - Merkur Market

Finanstilsynet har i et brev til Oslo Børs lagt til grunn at Merkur Market kan anses som "et annet regulert marked" i tråd med verdipapirfondloven § 6-5 (1) nr. 2. Dette innebærer at et verdipapirfonds midler kan plasseres i finansielle instrumenter som omsettes på denne markedsplassen, forutsatt at fondets vedtekter åpner for dette. Last ned brevet under.

Les mer

Brev til Finanstilsynet

Foreningen har svart på en forespørsel fra Finanstilsynet om bruk av engelsk i rapporteringsskjemaer.

Les mer