Skatteregler for 2017

Skattereglene for verdipapirfond kan oppleves komplisert. Det enkelte forvaltningsselskap bistår imidlertid andelseierne ved utfylling av selvangivelsen ved at andelseierne mottar årsoppgaver for sine investeringer i fond.

Forvaltningsselskapet forestår også innrapportering til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte selvangivelsen som alle mottar fra ligningsmyndighetene hvert år. (Husk at du uansett bør kontrollere tallene opp mot informasjonen som du mottar fra forvaltningsselskapet.)

For inntektsåret 2017 er det innført en verdsettelsesrabatt på 10 % i formuesskatten for en rekke finansielle instrumenter. Aksjeandelen av andeler i verdipapirfond er omfattet av rabatten. Rabatten gjelder bare eiendeler som den formuesskattepliktige eier direkte.

Med virkning fra 1. januar 2016 ble det skattemessige skillet mellom aksjefond og rentefond opphevet slik at alle verdipapirfond ved utdeling fra fondet gis fradrag for den delen av utdelingen som skattlegges som renteinntekter hos andelseieren.

For andelseieren vil beskatningen avhenge av aksjeandelen i fondet, det vil si hvor stor del av fondets midler som er plassert i aksjer. Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen er mer enn 80 prosent beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen mindre enn 20 prosent beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent fordeles avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel og beskattes som henholdsvis aksjeinntekt og renteinntekt.

Stortinget har besluttet å innføre en ny ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond (med minst 80 prosent aksjeandel) som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende. Ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2017, men detaljene i regelverket er ennå ikke fastsatt. Det vil bli gitt adgang til at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen uten at det utløser skatt.

Skatteregler for andelseiere


Beskatning av aksjeinntekt for personlige andelseiere:

 • Personlige andelseiere er omfattet av aksjonærmodellen. Avkastningen beskattes først når andelene selges (realisasjon) eller hvis fondet deler ut utbytte. Aksjonærmodellen innebærer at aksjeinntekter som overstiger et skjermingsfradrag multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,24 før de legges til alminnelig inntekt. Andelseier må dermed betale 29,76 prosent skatt på den delen av avkastningen som overstiger skjermingsrenten. Årlig avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Skjermingsrenten skal tilsvare årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler tillagt 0,5 prosentpoeng. Skjermingsrenten nedjusteres med skattesatsen på alminnelig inntekt. Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.
 • Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme skattesats, dvs. 29,76 prosent. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget.

Beskatning av aksjeinntekt for andelseiere som er aksjeselskaper:

 • Aksjeselskap er omfattet av fritaksmetoden og er således fritatt for beskatning av realisert kursgevinst. Tilsvarende er det heller ikke fradragsrett for realisert tap. Dersom fondet deler ut utbytte skal 3 prosent av dette inntektsføres som skattepliktig inntekt.

Beskatning av renteinntekt:

 • Renteinntekter beskattes som alminnelig inntekt med 24 prosent. Beskatningen skjer ved realisasjon og i forbindelse med utdeling fra fondet. Utdelinger skyldes at fondet gis fradrag for den delen av utdelingen som beskattes som renteinntekt på andelseiers hånd, slik at skatteplikten overføres fra fond til andelseier.
 • Urealiserte kurstap på rentebærende verdipapirer som fondet har investert i, er fradragsberettiget for andelseieren med samme prosentsats, dvs. 24 prosent, når han realiserer sine andeler.

Formuesbeskatning:

 • Andel i verdipapirfond verdsettes ligningsmessig til andelsverdien 1. januar i ligningsåret.  
 • Aksjeandelen i verdipapirfond gis en verdsettelsesrabatt på 10 %. Dersom aksjeandelen i fondet er over 80 prosent verdsettes fondet ligningsmessig til 90 prosent av andelsverdien. Er aksjeandelen under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.
 • Aksjeselskap er fritatt forformueskatt, og er således ikke omfattet av verdsettelsesrabatten.   

Skatteregler for verdipapirfond

Verdipapirfond er egne skattesubjekter og er skattepliktig for det meste av sine inntekter – men med visse unntak.

 • Verdipapirfond er omfattet av fritaksmetoden og dermed fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Verdipapirfond er også fritatt for skatteplikt på mottatt utbytte på investeringer innenfor EØS.
 • Det følger av fritaksmetoden at verdipapirfond må inntektsføre 3 prosent av mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØS-området.
 • Dersom et verdipapirfond kommer i skatteposisjon må fondet betale 24 prosent i skatt. Verdipapirfond gis imidlertid fradrag i inntekten for beløp utbetalt til andelseierne. Fradrag gis kun for den delen av utdelingen som skattlegges som renteinntekt hos andelseieren.
 • Verdipapirfond er fritatt for formuesskatt.