Går fra 1 – 7 der 1 = lav risiko. Risikoklassen sier noe om hvor mye verdien av fondet har svingt de siste 5 årene, målt i fondets historiske volatilitet.
Alle verdipapirfond belastes med årlig forvaltningshonorar. Dette honoraret går til forvaltningsselskapet, og er selskapets betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Forvaltningshonoraret oppgis i en årlig prosentsats.
NAV er forkortelse for netto andelsverdi (på engelsk Net Asset Value). NAV angir markedsverdien til én enkelt fondsandel. NAV fremkommer ved å summere markedsverdien til alle verdipapirer som fondet har investert sine midler i. Deretter trekkes samtlige kostnader som påløper for fondet den aktuelle dagen i fra, og beløpet deles på antall utstedte andeler i fondet. Netto andelsverdi beregnes på daglig basis for de fleste verdipapirfond. Verdiutviklingen for NAV i en bestemt periode gir uttrykk for den netto avkastning verdipapirfondet har oppnådd i perioden.
Et verdipapirfonds volatilitet gir uttrykk for hvor mye avkastningen svinger. Høy volatilitet viser at det har vært store svingninger i de månedlige avkastningene. Målt over en periode på 3 år gir volatiliteten uttrykk for hvor mye avkastningen i hver av de 36 enkeltmånedene i perioden har avveket fra den gjennomsnittlige månedlige avkastningen i 3-årsperioden. At volatilitet kobles til risiko henger sammen med at volatilitet er et uttrykk for uforutsigbarhet. Jo mer uforutsigbart et utfall er, desto mer risikabelt er det å ha interesser knyttet til dette utfallet.
Dette er differansen mellom avkastningen i fondet og den indeksen fondet måles mot en gitt periode. Positiv differanseavkastning kalles meravkastning, negativ kalles mindreavkastning.
Relativ volatilitet uttrykker i hvor stor grad verdipapirfondets avkastning fra måned til måned har avveket fra de månedlige avkastningene til den referanseindeks fondets avkastning måles mot.
Et fonds information ratio (IR) er et statistisk mål som indikerer i hvilken grad fondet får betalt for de beslutningene som tas ved å avvike fra fondets referanseindeks, og er derfor et mål på risikojustert avkastning. Positiv IR (alt over null) tilsier at forvalter har bidratt til meravkastning, mens tall under null tilsier at forvalter ikke har gitt meningsfull risikojustert meravkastning eller mistet avkastning i forhold til referanseindeksen.
Sharpe beregnes som differansen mellom fondets avkastning og risikofri rente, som igjen deles på fondets standardavvik. Sharpe er et mål på risikojustert avkastning, og sier noe om hvor stor avkastning et fond har gitt i forhold til risikoen. Jo høyere Sharpe-indeks, desto bedre.