Bransjestandarder

Medlemsselskapene er forpliktet til å følge foreningens bransjestandarder.

Per i dag har generalforsamlingen i foreningen vedtatt følgende forpliktende bransjestandarder:

Informasjon og klassifisering av aksje- og kombinasjonsfond

Standarden definerer hvilken informasjon som aksje- og kombinasjonsfond på daglig basis skal offentliggjøre, og angir hvordan denne skal beregnes (gjelder i første rekke informasjon om avkasting, risiko og kostnader).

Videre inneholder standarden kriterier som skal legges til grunn ved klassifisering av aksje- og kombinasjonsfond, dvs. regler for inndelingen av fondene i egne grupper.

Formålet med standarden er å synliggjøre hvilke hovedelementer som skaper ulikheter i risiko og avkastning fondene imellom. På den måten får omverdenen et bedre grunnlag for å velge fond for egne investeringer og sammenligne prestasjoner mellom ulike fond.

Informasjon og klassifisering av rentefond

Standarden definerer hvilken informasjon rentefond på daglig basis skal offentliggjøre, og hvordan denne skal beregnes (gjelder i første rekke informasjon om avkasting, risiko og kostnader).

Standarden gir videre kriterier som skal legges til grunn ved klassifisering av likviditets- og obligasjonsfond, dvs. regler for inndelingen av fondene i egne grupper. Pengemarkedsfond er i Norge definert i tråd med EUs pengemarkedsforordning, som er tatt inn i norsk rett. Rentefond som ikke faller inn under ovennevnte fondskategorier klasssifiseres som "andre rentefond".

Formålet med standarden er å synliggjøre hvilke hovedelementer som skaper ulikheter i risiko og avkastning fondene imellom. På den måten får omverdenen et bedre grunnlag for å velge fond for egen investeringer og sammenligne prestasjoner mellom ulike fond.

Markedsføring av verdipapirfond

Standarden fastsetter retningslinjer for markedsføringen av verdipapirfond.
Retningslinjene gir kjøreregler for å sikre at dette skjer på en seriøs og etterrettelig måte. Markedsføring som ikke er i tråd med standarden klages inn for foreningens markedsføringsutvalg. Avgjørelser i markedsføringsutvalget videreformidles til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet legger til grunn at brudd på standarden er å betrakte som brudd på god markedsføringsskikk etter markedsføringslovens bestemmelser.

Medlemsnett er det et markedsførings-arkiv som gir en oversikt over samtlige av de sakene som har vært vurdert av foreningens markedsføringsutvalg siden markedsføringsstandarden ble etablert 1. januar 2001.

Rutiner ved tegning og innløsning av fondsandeler

Standarden inneholder retningslinjer for å sikre størst mulig grad av likebehandling mellom de andelseiere som går inn eller ut av fond og øvrige andelseiere.

Standarden berører både normalsituasjoner og situasjoner med store innløsninger som sammenfaller med perioder der det er dårlig likviditet i verdipapirmarkedene. Formålet med denne standarden er å bidra til å profesjonalisere bransjens rutiner i tilknytning til tegning og innløsning av fondsandeler. Det er også utarbeidet en egen veiledning til denne standarden.