Veiledninger

Veiledninger er ikke ment å være bindende eller førende for medlemmenes praksis. Medlemmene står fritt til å benytte hele eller deler av veiledningene etter eget skjønn. Per i dag har foreningen laget veiledninger på følgende områder:

Veiledning EMT - European MiFID II Template

Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for utfylling av EFAMAs MiFID Template (EMT - malen).

EMT-malen er laget av EFAMA for å i størst mulig grad standardisere produktbeskrivelsen for produktprodusenter og for å hjelpe dem med å oppfylle de nye produktstyringskravene som følger av MiFID II. EMT-malen skal fylles ut av forvaltningsselskapet for hvert enkelt fond og/eller andelsklasse, og oversendes distributører av det enkelte fond.

Det tas forbehold om mulige feil eller unøyaktigheter i dette første utkastet til en EMT-veiledning.

Veiledning - flytting av verdipapirfond mellom aksjesparekonti

Veiledningen skal bidra til et effektivt og velfungerende flyttemarked og fastsetter overordnede prinsipper og operasjonelle prosesser for overføring av aksjesparekonto mellom tilbydere. I vedlegg til veiledningen er det fastsatt maler for anmodning og utveksling av informasjon om beholdninger og skatteopplysninger, samt maler for instruks om overføring av andeler i verdipapirfond og bankinnskudd mellom tilbydere av aksjesparekonto.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskap. Veiledningen er i utgangspunktet ment for medlemmer av Verdipapirfondenes forening og deres distributører av verdipapirfond. Overføring av andre finansielle instrumenter enn verdipapirfond er ikke dekket av veiledningen eller vedleggene. Dette er likevel ikke til hinder for at verdipapirforetak og andre kontoførere for aksjer kan benytte veiledningen for flytting av aksjer, så langt den passer. Veiledningen gjelder også for flytting av andeler i verdipapirfond fra en vanlig verdipapirkonto ("frie midler") til en aksjesparekonto.

Veiledning til innhold i fondsprospekt

Veiledningen er delt inn i tre kategorier. Det er utarbeidet en Excel-fil som inneholder en fane for UCITS-fond, en fane for AIF-fond og en fane for særskilte forhold. Veiledningen inneholder også en fane med oversikt over kilder.

Veiledningen inneholder forslag til standardtekst på de områdene som er felles. Brukerne av veiledningen må selv tilpasse teksten til det enkelte fond og forvaltningsselskap.

Veiledning til standard om tegning og innløsning

Veiledningen utdyper og forklarer bransjestandarden om rutiner for tegning og innløsning av fondsandeler.

Veiledning om oppfølging av distributører

Med bakgrunn i diskusjoner om hvilke kontrollforpliktelser norske fondsforvaltningsselskaper har ovenfor distributører og nomineer som det er inngått distribusjonsavtaler med, har distribusjonsutvalget og complianceutvalget utarbeidet et veiledende kontrollskjema som selskapene kan benytte i oppfølgingen av distributører og nomineer. Spørsmålene som er tatt inn i kontrollskjemaet er basert på de forpliktelser som påligger distributøren iht. de anbefalte distribusjonsavtalene.

Veiledningen er ikke ment å være bindende. Selskapene står selv fritt til å endre på de formuleringene som er benyttet, samt vurdere hvordan kontrollskjemaet bør legges frem for distributøren. Ved vurderingen om hvor langt man skal gå i å kontrollere distributørens rutiner, må man ta i betraktning at en for tett oppfølging vil kunne lede til at forvaltningsselskapet tar på seg et større rettslig ansvar enn det som følger av dagens lovgivning. Det er derfor et bevisst valg at veiledningen ikke stiller spørsmål til hva slags rutiner distributøren har, men kun om distributør har rutiner på plass.

Veiledning om risikostyring

Verdipapirfondloven 2011 nr. 44 og tilhørende forskrift oppstiller krav til håndtering av risikokontroll i verdipapirfondene. Veiledningen er utformet som en hjelp til medlemsselskaper ved implementering av disse risikostyringsbestemmelsene, herunder identifisering og definisjon av ulike type risiko av betydning for ulike fond (aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond, indeksfond og spesialfond).

Veiledning - nøkkelinformasjon (KID)

Verdipapirfondenes forening har utarbeidet en veiledning til utarbeidelse av nøkkelinformasjon (KID).

Veiledningen er en oppsummering av de krav som følger av relevante EU-regelverk og CESRs anbefalinger. I tillegg er det utarbeidet et eksempel på hvordan et KID-dokument kan se ut.

Veiledning – anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledningen utdyper og forklarer de ulike bestemmelsene i anbefalte vedtekter.

FATCA-egenerklæringsskjema

Foreningen har utarbeidet en mal for en egenerklæring som iht. FATCA-regelverket skal innhentes fra alle nye andelseiere etter 1. juli 2014. Dokumentet er ikke ment å være bindende, men begrunnelsen for at det har vært ønskelig med en felles mal har vært at spørsmålene andelseierne blir bedt om å besvare skal være samsvarende. Flere selskaper har imidlertid informert om at de vil implementere spørsmålene i egenerklæringsmalen i sine tegningsblanketter. Etter sekretariatets syn vil dette like fult oppfylle kravene i FATCA.