Veiledninger

Veiledninger er ikke ment å være bindende eller førende for medlemmenes praksis. Medlemmene står fritt til å benytte hele eller deler av veiledningene etter eget skjønn. Per i dag har foreningen laget veiledninger på følgende områder:

Veiledning til implementering av offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Verdipapirfondenes forening (VFF) og Norsif har i samarbeid utarbeidet en ny versjon av veiledningen til EUs offentliggjøringsforordning (SFDR) i forbindelse med at nivå 2-regelverket ble iverksatt januar 2023.

Denne veiledningen er ment som bistand til finansmarkedsdeltakere (herunder fondsforvaltningsselskaper) og finansrådgivere som er omfattet av EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR - offentliggjøringsforordningen).

Europakommisjonen har fastsatt utfyllende bestemmelser til forordningen, som gjelder i EU fra 1. januar 2023. Disse regulatoriske tekniske standardene (RTS - også omtalt som delegerte rettsakter) spesifiserer detaljer knyttet til innhold, metoder og presentasjon av informasjonen som skal gis, både gjennom tekst og fem ulike maler som finnes som vedlegg til RTS’en.

Offentliggjøringsforordningen og EUs taksonomiforordning gjennomføres i norsk rett gjennom Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven trådde i kraft 1. januar 2023.


Veiledning om omfanget av kundeopplysninger som bør innhentes ved investeringsrådgivning knyttet til langsiktig sparing i aksje- og kombinasjonsfond (proporsjonalitetsprinsippet)

Foreningen har utarbeidet en veiledning som gir retningslinjer for hvordan proporsjonalitetsbestemmelsene i lovgivningen kan anvendes ved kartleggingen av kundens finansielle stilling, kunnskap og erfaring og investeringsmål, herunder bærekraftspreferanser, i forbindelse med investeringsrådgivning. Veiledningen gjelder kun for det tilfellet det er tale om rådgivning om inngåelse av månedlige spareavtaler for langsiktig sparing i aksje- og kombinasjonsfond.

Veiledningen angir retningslinjer for hvilken informasjon om kunden som normalt bør kunne anses tilstrekkelig å innhente ved investeringsrådgivning som utelukkende er knyttet til langsiktig sparing, gitt at betingelsene som oppstilles i veiledningen er oppfylt.

Veiledningen er ment som et grunnlag for foretakets egne rutiner for investeringsrådgivning og selvstendige vurderinger ved fastsettelse av omfanget av kundeopplysninger som bør innhentes i møte med kunden der temaet er langsiktig sparing i verdipapirfond. Det presiseres at veiledningen kun angir retningslinjer for anvendelse av proporsjonalitet knyttet til innhenting av nødvendige opplysninger om kunden og således ikke er en fullstendig veiledning om tjenesten investeringsrådgivning som sådan.

Veiledning – EMT European MiFID Template og EET European ESG Template


Veiledning EMT - European MiFID Template

EMT-malen er laget av FinDatEx for å standardisere produktbeskrivelsen for produktprodusenter, og for å gjøre det enklere for fondsprodusenter å oppfylle produktstyringskravene som følger av MiFID II. EMT-malen skal fylles ut av forvaltningsselskapet for hvert enkelt fond og/eller andelsklasse, og oversendes distributør.

FinDatEx er et formelt samarbeid mellom European Fund and Asset Management Association (EFAMA), European Banking Federation (EBF), Insurance Europe m.fl.. FinDatEx jobber med å koordinere, organisere og gjennomføre standardisering av utveksling av data mellom finansmarkedsaktører i lys av gjennomføringen av finansmarkedslovgivning som MiFID II, PRIIPS og Solvency 2. EMT og EET er en del av dette arbeidet.

FinDatEx publiserte 14. mars 2022 EMT versjon 4.0. EMT v4.0 skal tas i bruk 1. august 2022 og erstatter de tidligere versjonene v3.0 og v3.1 som sameksisterer fram til v4.0 overtar.

I versjon 3.1 skulle det gis informasjon i felt 05105 (kundens bærekraftspreferanser i seksjonen («Client Objectives and Needs») om produktet var nøytralt, eller var egnet for kunder som hadde en preferanse for produkter som hadde ESG-egenskaper (SFDR artikkel 8) eller preferanser for produkter som har bærekraft som formål (SFDR artikkel 9). v4.0 spør kun om produktet har bærekraftpreferanser (fortsatt i felt 05105). Feltet skal nå kun besvares med «Yes» eller «Neutral». Hvis «Yes», vises det til nærmere informasjon som skal gis i EET.

I tillegg er landsspesifikke opplysninger fjernet fra v4.0.

Under finnes alle tidligere versjoner av EMT. Versjonen 1.0 inneholder norsk veiledning knyttet til utfylling av en rekke felt. Disse beskrivelsene er også gyldige for v3.0 og v3.1, og 4.0.

Veiledning EET – European ESG Template

Malen er laget for å legge til rette for nødvendig utveksling av ESG-data mellom produsent av fond og distributøren for å tilfredsstille informasjonskravene i SFDR og relevante bestemmelser i taksonomiforordningen, samt delegerte rettsakter til MiFID II med tanke på innlemmelse av kundens eventuelle bærekraftpreferanser i fastsettelse av «target market» og i egnethetstesten knyttet til investeringsrådgivning.

FinDatEx understreker at EET v1.0 basert på dagens regulatoriske situasjon, og vil være gjenstand for regelmessig vurdering, i tråd med at regelverket på området utvikler seg. Med tanke på informasjon om hvorvidt produktet er egnet for kunder med bærekraftpreferanser i vurderingen av «target market» («Client Objectives and Needs») vil EET malen virke sammen med EMT4.0. FinDaTex anbefaler at EET tas i bruk i per. 1. juni 2022.

Veiledning - flytting av verdipapirfond mellom aksjesparekonti

Veiledningen skal bidra til et effektivt og velfungerende flyttemarked for aksjesparekonto og fastsetter overordnede prinsipper og operasjonelle prosesser for overføring av aksjesparekonto mellom kontoførere. I vedlegg til veiledningen er det fastsatt maler for anmodning og utveksling av informasjon om beholdninger og skatteopplysninger, samt maler for instruks om overføring av andeler i verdipapirfond og bankinnskudd mellom kontoførere av aksjesparekonto.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og fondsforvaltningsselskap. Veiledningen er i utgangspunktet ment for medlemmer av Verdipapirfondenes forening og deres distributører av verdipapirfond. Overføring av andre finansielle instrumenter enn verdipapirfond er ikke dekket av veiledningen eller vedleggene. Dette er likevel ikke til hinder for at verdipapirforetak og andre kontoførere for aksjer kan benytte veiledningen for flytting av aksjer, så langt den passer.

Veiledning til innhold i fondsprospekt

Veiledningen er delt inn i tre kategorier. Det er utarbeidet en Excel-fil som inneholder en fane for UCITS-fond, en fane for AIF-fond og en fane for særskilte forhold. Veiledningen inneholder også en fane med oversikt over kilder.

Veiledningen inneholder forslag til standardtekst på de områdene som er felles. Brukerne av veiledningen må selv tilpasse teksten til det enkelte fond og forvaltningsselskap.

Veiledning til standard om tegning og innløsning

Veiledningen utdyper og forklarer bransjestandarden om rutiner for tegning og innløsning av fondsandeler.

Veiledning om oppfølging av distributører

Med bakgrunn i diskusjoner om hvilke kontrollforpliktelser norske fondsforvaltningsselskaper har ovenfor distributører og nomineer som det er inngått distribusjonsavtaler med, har distribusjonsutvalget og complianceutvalget utarbeidet et veiledende kontrollskjema som selskapene kan benytte i oppfølgingen av distributører og nomineer. Spørsmålene som er tatt inn i kontrollskjemaet er basert på de forpliktelser som påligger distributøren iht. de anbefalte distribusjonsavtalene.

Veiledningen er ikke ment å være bindende. Selskapene står selv fritt til å endre på de formuleringene som er benyttet, samt vurdere hvordan kontrollskjemaet bør legges frem for distributøren. Ved vurderingen om hvor langt man skal gå i å kontrollere distributørens rutiner, må man ta i betraktning at en for tett oppfølging vil kunne lede til at forvaltningsselskapet tar på seg et større rettslig ansvar enn det som følger av dagens lovgivning. Det er derfor et bevisst valg at veiledningen ikke stiller spørsmål til hva slags rutiner distributøren har, men kun om distributør har rutiner på plass. Veiledningen er oppdatert per 7. juni 2019.

Veiledning om risikostyring

Verdipapirfondloven 2011 nr. 44 og tilhørende forskrift oppstiller krav til håndtering av risikokontroll i verdipapirfondene. Veiledningen er utformet som en hjelp til medlemsselskaper ved implementering av disse risikostyringsbestemmelsene, herunder identifisering og definisjon av ulike type risiko av betydning for ulike fond (aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond, indeksfond og spesialfond).

Veiledning - nøkkelinformasjon (KID)

Verdipapirfondenes forening har utarbeidet en veiledning til utarbeidelse av nøkkelinformasjon (KID).

Veiledningen er en oppsummering av de krav som følger av relevante EU-regelverk og CESRs anbefalinger. I tillegg er det utarbeidet et eksempel på hvordan et KID-dokument kan se ut.

Veiledning – anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledningen utdyper og forklarer de ulike bestemmelsene i anbefalte vedtekter.

FATCA/CRS-egenerklæringsskjema

Generelt stilles det krav til innhenting av egenerklæring om skattemessig bosted fra kontohaver/reelle rettighetshaver ved etablering av kundeforhold.

Foreningen har utarbeidet en mal for en egenerklæring som iht. FATCA-regelverket skal innhentes fra alle nye andelseiere etter 1. juli 2014. I tillegg krever norske regler som gjennomfører OECDs Common Reporting Standard (CRS) at opplysningspliktige fra 1. januar 2016 også innhenter egenerklæring fra kunder som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre land enn USA.

Malene er utformet for å tilfredsstille kravene som pålegges den opplysningspliktige til å innhente kundeopplysninger for FATCA og CRS formål. Malene er ikke ment å være bindende, men det har vært ønskelig med en felles egenerklæring, slik at spørsmålene andelseierne blir bedt om å besvare blir samsvarende på tvers av forvaltningsselskap.

Forvaltningsselskap kan også integrere ett eller flere av spørsmålene i egenerklæringsmalen i sine tegningsblanketter. Etter foreningens syn vil dette like fullt oppfylle kravene etter FATCA og CRS. Det er ikke fastsatt nærmere formkrav til egenerklæringen, eller at egenerklæringen innhentes på et bestemt skjema, så lenge den opplysningspliktige påser at de påkrevde opplysningene innhentes.

Nøkkelinformasjon PRIIPs KID

Nøkkelinformasjon PRIIPs KID
Verdipapirfondenes forening har laget en veiledning for medlemmenes utarbeidelse av PRIIPs KID. Veiledningen består av et veiledningsdokument og en mal for selve nøkkelinformasjonsdokumentet (PRIIPs KID).

PRIIPs-forordningen stiller krav om at produsenter av sammensatte investeringsprodukter som rettes mot ikke-profesjonelle investorer skal lage et nøkkelinformasjonsdokument («KID») som gir investor nøyaktig, redelig, tydelig og ikke villedende informasjon om investeringsproduktet. Forordningen suppleres av en kommisjonsforordning som gir regulatoriske tekniske standarder (RTS) om dokumentets form, innhold, beregning og presentasjon av risiko, avkastningsscenarioer, kostnader, mv. Det følger av forordningen at nøkkelinformasjonsdokumentet skal produseres og publiseres på produsentens hjemmeside før produktet gjøres tilgjengelig for en ikke-profesjonell investor.

Verdipapirfond (UCITS og AIF) regnes som sammensatte investeringsprodukter etter forordningen, og forvaltningsselskap for verdipapirfond er dermed omfattet av kravet om å utarbeide PRIIPs KID for sine verdipapirfond.

Veiledningen gir oversikt over de delene av PRIIPs-forordningen og den regulatoriske tekniske standarden (nivå 2-reglene) som omhandler utarbeidelse av PRIIPs KID for verdipapirfond. Veiledningen omtaler eller viser også til det som så langt er kommet av «Q&A’s» fra de europeiske tilsynsmyndighetene (ESA’ene), dersom de er relevante for verdipapirfond. ESA’ene publiserte 14. november og 21. desember 2022 en rekke nye spørsmål og svar i sin «Q&A on the PRIIPs Key Information Document (KID)». Disse er omtalt i veiledningen. Etter det sekretariatet kjenner til, har ESA’ene varslet en ny runde med oppdatering av Q&A’s i løpet av Q1 i 2023. Veiledningen vil kunne bli oppdatert etter denne publiseringen.

PRIIPs trådte i kraft for verdipapirfond i EU 1. januar 2023. Også for fond som markedsføres til profesjonelle kunder kan et forvaltningsselskap velge å tilby et PRIIPs KID i stedet for et UCITS KIID, dersom det ønsker det.

Det er per i dag usikkert når PRIIPs gjennomføres og trer i kraft i norsk rett, men det må forventes at dette vil kunne skje i løpet av forholdsvis kort tid. Inntil PRIIPs trer i kraft i Norge er det verdipapirfondlovens regler for nøkkelinformasjonsdokument som gjelder for norske forvaltningsselskaps markedsføring av fond i Norge.