Om VFF

Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller aktiv (individuell) forvaltning.

Foreningens formål

  • Bistand til medlemmene - bransjefaglig og administrativt.
  • Utarbeide og håndheve bransjenormer
  • Fremme kunnskap og interesse for plassering i verdipapirfond.
  • Holde seg oppdatert om internasjonale utviklingstrekk innen bransjen.
  • Utforme markedsstatistikk

Bransjenormer

1) Bransjestandarder (som alle medlemmer er forpliktet til å følge)
2) Bransjeanbefalinger (disse er anbefalte, men ikke forpliktende)

Arrangementer

Foreningen arrangerer også tidvis kurs og seminarer for ansatte i medlemsselskapene, samt en fast årskonferanse hver vår. Se oversikt her.

Fakta, statistikk og analyse

Markedsstatistikk: Foreningen utarbeider fortløpende statistikk og annen faktainformasjon om fondsbransjen i Norge og internasjonalt. Foreningen utgir blant annet en månedlig markedsstatistikk som viser tegnings- og innløsingsaktiviteten i de enkelte forvaltningsselskapene og deres verdipapirfond, fordelt på ulike kundesegmenter og fondsgrupper.

Undersøkelser: Foreningen gjennomfører også ad hoc-undersøkelser blant medlemsselskapene og landsrepresentative befolkningsundersøkelser. Brorparten av faktamaterialet som foreningen utarbeider er tilgjengelig for offentligheten.

Finansklagenemda

Verdipapirfondenes forening knyttet seg i 2002 til Finansklagnemnda. Dette ble gjort for å sikre at andelseiere i verdipapirfond som mener seg urettmessig behandlet har et nøytralt tvisteløsningsorgan å henvende seg til. Tilknytningen omfatter samtlige av foreningens medlemsselskaper som distribuerer verdipapirfond, både ordinære medlemmer og assosierte medlemmer.
Bak Finansklagenemnda står Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening, Forbrukerrådet, NHO og Verdipapirfondenes forening. Finansklagenemnda har et fast sekretariat som har en nøytral stilling i forhold til begge parter i klagesaken.

Autorisasjonsordningen

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) er et samarbeidstiltak mellom Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF). Ordningens formål er å sikre en høy faglig og etisk standard på finansiell rådgivning. For å bli autorisert, må rådgiverne bestå en omfattende kunnskapsprøve, samt en praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum ett års relevant yrkespraksis.

European Fund and Asset Management Association (EFAMA)

Verdipapirfondenes forening er medlem av European Fund and Asset Management Association (EFAMA). EFAMA representerer den europeiske kapitalforvaltningsindustrien og fungerer som opinionsbygger og driver informasjonsutveksling med EUs institusjoner og de ulike medlemslandene. EFAMA utarbeider også statistikk og en rekke rapporter om det europeiske fondsmarkedet. VFF sitter i styret til EFAMA i tillegg til flere arbeidsgrupper.

The International Investment Funds Association (IIFA)

Verdipapirfondenes forening er medlem av The International Investment Funds Association (IIFA), en organisasjon og forum for global informasjonsutveksling og samarbeid for å promotere verdipapirfondsbransjen.

Norsif

Verdipapirfondenes forening er medlem i Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif). Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Vedtekter

Vil du vite enda mer om foreningens virksomhet kan du lese våre vedtekter

Retningslinjer for bransjesamarbeid

Foreningen utgjør i mange situasjoner en møteplass for ellers konkurrerende medlemsselskaper. Foreningen har derfor fastsatt retningslinjer for det bransjesamarbeid som skjer i regi av foreningen. Retningslinjene dekker alle sider ved foreningens virksomhet og skal bidra til at all samordning, aktivitet og informasjonsutveksling som skjer i regi av foreningen innrettes i tråd med konkurranselovgivningen.

Retningslinjene er fastsatt av foreningens styre og gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte (medlemmer av styret, faste utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av foreningen).