Bransjeanbefalinger

Medlemmer av Verdipapirfondenes forening oppfordres sterkt til å følge de bransjeanbefalinger som vedtas av foreningens styre.

Per i dag har foreningen vedtatt følgende bransjeanbefalinger:

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

I forbindelse med ikrafttredelsen av verdipapirfondloven av 2011, har foreningen utarbeidet anbefalte vedtekter for verdipapirfond. Anbefalingen dekker lovkravene til vedtektenes innhold. En viktig del av bakgrunnen for denne anbefalingen, er Finanstilsynet beslutning om ikke å utarbeide nye standardvedtekter for verdipapirfond. Enkelte elementer fra tidligere standardvedtekter er videreført i anbefalingen.

Ansattes egenhandel

Anbefalingen gir en veiledning til tolkning av enkelte av bestemmelsene i verdipapirhandelloven kap. 8 om egenhandel, herunder hvilke ansatte som bør være omfattet av egenhandelbestemmelsene (vphl. § 8-7(1)), samt etablering av interne retningslinjer for overholdelse av lovens bestemmelser om egenhandel (vphl. §8-7(2). Anbefalingen går også ett skritt lenger enn loven ved at det oppfordres til at selskapene har rutiner for at all egenhandel i enkeltpapirer forhåndsklareres av selskapets administrerende direktør eller en annen person som har fått styrets fullmakt til å forhåndsklarere egenhandel.

Bransjeanbefaling Ansattes egenhandel

Sist revidert 28. nov. 2016

Last ned Pdf-fil (525.47 KB)

Asymmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse

Anbefalingen definerer sentrale prinsipper som bør inngå i resultatavhengige asymmetriske godtgjørelsesmodeller (det vil si modeller som består av en kombinasjon av en fast og en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse). Den grunnleggende forutsetningen er at det skal være samsvar mellom målsettingen slik den framgår av verdipapirfondets investeringsmandat og forvaltningsselskapets insentiver til å oppnå denne. Anbefalingen gjelder for verdipapirfond som er rettet mot massemarkedet og er primært utarbeidet for aksjefond med et aktivt investeringsmandat. Finanstilsynet har uttalt at godtgjørelsesmodeller utformet i tråd med anbefalingen «normalt vil kunne godkjennes».

Beregning og rapportering av aktiv andel i aksjefond

Anbefalingen er myntet på aksjefond som i all hovedsak investerer direkte i aksjer, som har som uttalt mål å oppnå høyere langsiktig avkastning enn fondets referanseindeks, og der kompleksitet og kostnader ved rapportering og beregning står i et rimelig forhold til fondets størrelse og antall kunder. Anbefalingen angir hvordan aktiv andel skal beregnes og rapporteres.

Daglig verdivurdering av utsatt skatt

Anbefalingen inneholder konkrete råd om regnskapsføring og daglig verdivurdering av utsatt skatt på netto urealiserte gevinster på skattepliktige finansielle instrumenter. Aksje- og kombinasjonsfond som forventes å komme i betalbar skatteposisjon bør i henhold til denne bransjeanbefalingen foreta avsetninger på daglig basis for utsatt skatt knyttet til urealiserte gevinster på skattepliktige finansielle instrumenter.

Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser

Bransjeanbefalingen omhandler skattemessige problemstillinger knyttet til håndteringen av andelsklasser i verdipapirfond som er eller ligger an til å komme i skatteposisjon. Formålet er å skissere en gjennomførbar løsning som på den ene siden ivaretar verdipapirfondlovens prinsipp om at hver andelsklasse er subjektet, og på den annen side hensyntar skattelovens prinsipp om at det er verdipapirfondet som er skattesubjektet.

Distribusjonsavtaler

Bransjeanbefalingen om distribusjonsavtaler består av to separate avtaler; en distribusjonsavtale basert på en ren ordreformidling, og en distribusjonsavtale gjennom en nominee-løsning. Avtalene ble siste gang revidert våren 2014. 

I tillegg til avtalene følger det en brukermanual som beskriver formålet med de ulike delene av avtalene. Foreningen har også i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm utarbeidet en juridisk betenkning om forvalterregistrering. Betenkningen er særlig myntet på utenlandske nominee, som ofte har vært skeptiske til særnorske krav om skatterapportering. Dokumentet er skrevet på engelsk.

Under finner du distribusjonsavtalene i PDF og word-format:

Se også bakgrunnsdokumenter:
Bransjeveiledning om oppfølging av distributører

Brukermanual til bransjeanbefaling om distribusjonsavtaler.

Godtgjørelsesordninger

Anbefalingen gir en veiledning til tolkning av Finansdepartementets forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond av 1. desember 2010, med endringer av 22. august 2014, samt Finanstilsynets rundskriv av 15/2014.

Anbefalingen omhandler også de særskilte bestemmelser om godtgjørelsesordninger som gjelder for forvaltningsselskaper som forvalter alternative investeringsfond iht. Lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014.

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte

I henhold til vpfl § 4-17 sjette ledd er departementet gitt hjemmel til å gi utfyllende regler om innkalling og gjennomføring av andelseiermøtet, men slike regler er foreløpig ikke gitt. Skulle det skje, vil denne anbefalingen måtte justeres.

På denne bakgrunn har Verdipapirfondenes forening utarbeidet denne bransjeanbefalingen som inneholder nærmere regler om innkalling og gjennomføring av andelseiermøtet. Anbefalingen omhandler ikke valgmøter.

Internhandler

Bransjeanbefaling omhandler håndtering av handel i verdipapirer mellom to eller flere porteføljer forvaltet av samme selskap.Det kan være flere legetime grunner til at et selskap ønsker å foreta en internhandel. Bl.a. kan dette ofte være kostnadsbesparende. Det er likevel viktig at selskapet har gode rutiner for å sørge for at slike handler gjennomføres til markedspris og er i begge porteføljenes interesse.

Anbefaling internhandler

Per 09.12.13

Last ned Pdf-fil (117.63 KB)

Investeringsbegrensninger

Anbefalingen inneholder for det første en gjennomgang av den lovmessige bakgrunnen for dagens plasseringsbestemmelser. Deretter gis det en vurdering av hvordan disse bestemmelsene er å forstå, og denne vurderingen munner ut i en anbefalt praksis som også vil være tilsynsmessig akseptabel.

Kursfastsettelse i aksjefond – forholdet til indeksrelaterte nøkkeltall

Formålet med denne bransjeanbefalingen er å gjøre rede for rutiner som kan legges til grunn ved kursfastsettelsen av aksjefond for å unngå at det oppstår systematiske feil ved beregningen av indeksrelaterte nøkkeltall.

Lite likvide egenkapitalinstrumenter

Anbefalingen inneholder en beskrivelse av rutiner som selskapene anbefales å følge med sikte på å minimere usikkerheten ved verdivurderingen av lite likvide egenkapitalinstrumenter.

Norsk anbefaling om eierstyring

Verdipapirfondenes Forening støtter prinsippene i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Denne anbefalingen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra 9 organisasjoner med nær tilknytning til det norske aksjemarkedet, herunder fra Verdipapirfondenes Forening.

Anbefalingen ligger tilgjengelig på hjemmesidene til Norsk utvalg for eierstyring og selskapskontroll NUES.

Opptak av lån - regelverksforståelse

I forbindelse med at Finanstilsynet opphevet Rundskriv 6/2008 (Opptak av lån for regning av verdipapirfond), har foreningen i samråd med Finanstilsynet fastsatt en ny bransjeanbefaling som erstatter den regelverksforståelsen som kom til uttrykk i det opphevede rundskrivet.

Bransjeanbefalingen gjør rede for forståelsen av regelverket knyttet til verdipapirfondloven § 6-10 (2), og det gis eksempler på situasjoner hvor det vil være i andelseiernes interesse at det kan tas opp kortsiktig lån.

Anbefaling opptak av lån

Per 26.09.13

Last ned Pdf-fil (304.29 KB)

Styrearbeid i fondsforvaltningsselskaper

Anbefalingen er ment som et hjelpemiddel ved styrearbeidet i selskapene, og har dessuten som mål å bidra til å klargjøre rolle- og ansvarsdelingen mellom eiere, styret og ledelsen i selskapet. Anbefalingen gir en oversikt over den offentligrettslige reguleringen og inneholder dessuten anbefalt praksis på utvalgte området. Dokumentet er blant annet utformet med tanke på å gi en innføring til nyvalgte styremedlemmer. Dokumentet tar utgangspunkt i verdipapirfondlovens bestemmelser, men det vises også til verdipapirhandelloven der dette er relevant for forvaltningsselskaper som også har konsesjon til å drive aktiv forvaltning.

Utøvelse av eierskap

Anbefalingen omfatter oppfølging av eierrettigheter for kundemidler både innen fondsforvaltning og i aktiv (diskresjonær) forvaltning. Den innebærer også en norsk implementering av «Principles for the exercise og ownership rights in investment companies", som er utgitt av European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Valg av referanseindekser

Formålet med anbefalingen er å bidra til økt bevissthetsnivå i forvaltningsselskapene samt etablering av velfunderte og mer ensartede kriterier forvaltningsselskapene imellom ved valg av referanseindekser for de fondene de forvalter.