Brev og høringer fra 2006

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2006.

Høring om Finansportalen.no

I denne høringsuttalelsen uttrykker foreningen støtte til initiativet til å etablere en finansportal med informasjon til sluttbrukerne i finansmarkedet. Foreningen bemerker i tillegg at portalen bør ta sikte på å inkludere informasjon om andre spareprodukter enn kun bankinnskudd og verdipapirfond, samt at portalen bør gi informasjon om mer enn kun priser, vilkår etc. Mange sluttbrukere har behov for instruktiv og lettfattelig informasjon om ulike spareprodukters egenskaper for å kunne fatte kvalifiserte beslutninger om sine finansielle disposisjoner. Også finansportalen bør kunne bidra til å øke sluttbrukernes kunnskaper på dette området.

Høring - shortsalgregister

Kredittilsynet har bedt om innspill om behovet for å etablere et shortsalgregister i det norske markedet. Foreningen skriver i denne høringsuttalelsen at det åpenbart vil være en fordel for kapital- og verdipapirmarkedenes effektivitet dersom gjennomsiktigheten rundt shortsalg øker, og støtter derfor opprettelsen av et offentlig tilgjengelig shortsalgregister. Det mest hensiktsmessige vil etter foreningens syn være at registeret bygges ved at samtlige meglere i det norske markedet pålegges registerføring av direkte gjennomførte shorthandler.

Høring - Forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap

Finansdepartementet har foreslått at investeringer i non-UCITS fond samlet kan utgjøre maksimalt 10 prosent. Foreningen minner i denne høringsuttalelsen om at non-UCITS fond er en svært uensartet gruppe, og at nasjonale verdipapirfond her sidestilles med fond som kan ha helt andre egenskaper. Foreningen tar derfor til orde for at nasjonale verdipapirfond løftes ut av gruppen non-UCITS og underlegges tilsvarende regler som for UCITS fond.

Høring i finanskomiteen oktober 2006

Administrerende direktør Lasse Ruud og direktør Bernt Zakariassen har i åpen høring i Stortingets finanskomite presentert foreningens synspunkter på regjeringens forslag om å avgrense formuesskatterabatten til kun å gjelde verdipapirfond som har investert 50 prosent eller mer av forvaltningskapitalen direkte i aksjer eller grunnfondsbevis. At formuesskatterabatten således ikke skal inkludere fond-i-fond er etter foreningens oppfatning lite gjennomtenkt. Foreningen mener at den foreslåtte avgrensningen vil ramme andelseierne tilfeldig og at den vil innebære urimelige konkurranseulemper for forvaltningsselskaper som har satset på fond i fond-løsninger. Verdsettelsesrabatten ved formuesskatteligningen bør gjelde for alle aksjefond – uavhengig av om fondet er direkteinvesterende eller organisert som fond i fond.

Høring - utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer

Foreningen har i denne høringsuttalelsen til Finansdepartementet kommentert forskriftsforslag om tilsyn og kontroll med store engasjementer. Foreningen viser til at forskriften også vil gjelde for forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning, og reiser i den forbindelse spørsmålet om det bør presiseres nærmere at forskriftskravene kun gjelder virksomhetsområdet aktiv forvaltning.

Fradragsrett - OTP

I dette brevet ber foreningen Finansdepartementet stadfeste at arbeidsgiver vil ha fradragsrett også for kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning av en innskuddspensjonsordning.

Høring om sammensatte produkter

I denne høringsuttalelsen vises det til at foreningen over lang tid har tatt til ordet for at regulering og tilsyn bør innrettes slik at forbrukerbeskyttelsen så langt som mulig gjøres uavhengig av hvilket finansielt plasseringsprodukt det plasseres i. Foreningen gir derfor uttrykk for at fastsetting av regler når gjelder hvilken informasjon som skal gis ved salg av sammensatte produkter representerer en riktig utvikling. I høringsuttalelsen legges det til grunn at Kredittilsynets forslag vil sikre at kundene gis fyllestgjørende informasjon, og foreningen gir på det grunnlag generell tilslutning til forslagene.

Brev til Kredittilsynet om vedtektsregime

I dette brevet bidrar foreningen med innspill til et fremtidig vedtektsregime kan tenkes oppbygd. I brevet konsentrerer foreningen seg om den del av vedtektene som gjelder investeringsmandatene. Foreningens syn på spørsmål knyttet til fusjon, nedleggelser av fond og differensiering av godtgjørelse er tidligere gjort kjent.

Høring om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)

I denne høringsuttalelsen stiller foreningen seg svært positiv til forslaget om at konsesjonspliktige investeringstjenester skal utvides til også å omfatte "investeringsrådgivning". Sett fra foreningens ståsted er dette den viktigste endringen som gjennomføringen av MiFID vil innebære. Videre mener foreningen det er viktig at kravet om konsesjon for å kunne drive investeringsrådgivning langt på vei blir gjort gjeldende uavhengig av hvilke plasseringsprodukter som formidles.

Hring-MiFID

02.06.06

Last ned Pdf-fil (246,252 KB)

Høring - Om forslag til OTP-forskrifter

I denne høringsuttalelsen stiller foreningen seg sterkt kritisk til departementets forslag om at arbeidsgiver skal dekke forvaltningskostnadene i innskuddspensjonsordninger. Foreningen tilrår at disse kostnadene bør dekkes av arbeidstakeren i de tilfeller hvor den enkelte selv foretar investeringsvalget. Subsidiært gis det støtte til Kredittilsynets forslag om at arbeidsgiver belastes en sjablonmessig fastsatt forvaltningskostnad i ordninger hvor innskuddsprosenten er under 2,5 prosent, mens arbeidstaker selv dekker disse kostnadene i ordninger som overstiger innskuddsprosent på 2,5 prosent.

Brev - Om differensiert forvaltergodtgjørelse (48kb)

I dette brevet til Kredittilsynet kommer foreningen med innspill til en fornyet vurdering av regelverket for differensiert forvaltningsgodtgjørelse. Foreningen viser hvordan et for strengt og uhensiktsmessig regelverk i forhold til å kunne differensiere forvaltningsgodtgjørelsen hemmer norske forvaltningsselskapers konkurransedyktighet i storkundesegmentet i Norge og internasjonalt. I brevet fremmes forslag til et mer fleksibelt regelverk for differensiering basert på objektive og klare kriterier.

Brev - forvalterregistrering

I dette brevet til Finansdepartementet argumenteres det for at de innvendinger som Skattedirektoratet har gitt uttrykk for i forbindelse med forslaget om endringer i forvalterregistreringsforskriften, ikke bør tillegges avgjørende vekt av departementet. Foreningens vurdering er at departementets forslag balanserer de ulike hensynene på en god måte.

Høring - rapportering av ligningsopplysninger

Som en følge av skattereformen må forskriften om rapportering av ligningsopplysninger revideres. I foreningens høringssuttalelse til Skattedirektoratet knyttes det enkelte mindre kommentarer til de foreslåtte endringene.

Høring - forvalterregistrering

Foreningen uttrykker tilfredshet med at departementet har etterkommet bransjens anmodning om å endre forskriften om forvalterregistrering av fondsandeler slik at det legges til rette for at norske fondsprodukter kan eksporteres til andre land. Foreningen støtter departementets konkrete forslag og ber om at endringen settes i kraft så snart som mulig.

Høring - Kredittilsynets strategiplan

I høringen kommenteres Kredittilsynets utkast til strategiplan for perioden 2006-2009. Foreningen argumenterer for at regulering og tilsyn bør innrettes slik at forbrukerbeskyttelsen i distribusjonsleddet så langt som mulig er uavhengig av hvilket produkt kunden plasserer i. Videre tas det til ordet for at behovet for forenklinger og vurdering av tilsynets ressursbruk og reguleringspraksis på fondsområdet tas inn som en aktivitet i tilsynest plan for de kommende fire årene.

Brev - avklaringer OTP

Kredittilsynet bes i brevet om å avklare hvorvidt forvaltningskostnader skal inngå i begrepet "administrasjonskostnader" og dermed dekkes av arbeidsgiver i henhold til OTP-loven.