Rekordhøy nettotegning i 2005

Totalt ble det i 2005 netto tegnet andeler i verdipapirfond for 54 mrd. kroner. Det har aldri tidligere vært registrert så høy nettotegning. Forvaltningskapitalen økte gjennom fjoråret med 94 mrd. til rekordhøye 274 mrd. kroner.

Forrige rekord på 22,2 mrd. kroner (i 2000) ble dermed ettertrykkelig slått i 2005.Alle fondskategorier opplevde positiv nettotegning i 2005. Over halvparten av nettotegningen fant sted i pengemarkedsfond (28,2 mrd. kroner), og det meste av dette kom fra privatpersoner. Den store interessen for pengemarkedsfond må ses i sammenheng med at plasseringer i verdipapirfond reduserer formuesskatten for skatteåret 2005 med 35 prosent. For 2006 reduseres denne rabatten til 20 prosent.

I en pressemelding uttaler adm. direktør Lasse Ruud at skattemotiver var et vesentlig bidrag til den høye rekorden, men at dette ikke overskygger det faktum at interessen for fondssparing er økende.

Den samlede nettotegningen i aksjefond utgjorde 12,7 mrd. kroner i 2005. Norske privatpersoner innløste imidlertid aksjefondsandeler for netto 3,5 mrd. kroner gjennom fjoråret. Den positive nettotegningen ble dermed besørget av norske institusjoner og utenlandske kunder - som netto tegnet andeler i aksjefond for hhv. 10 og vel 6 mrd. kroner.

Vedlagte bakgrunnsnotat gir en nærmere oversikt over hovedtrekkene i markedsstatistikken for 2005 og sammenstiller med utviklingen de tre siste årene.

Detaljert informasjon om utviklingen i 2005 finner du i vår statistikkdatabase.

Relaterte saker