Brev og høringer fra 2007

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2007.

Høring - endring av obligasjonsregler Oslo Børs

I denne høringsuttalelsen stiller foreningen seg positiv til at Oslo Børs nå søker å oppdatere obligasjonsreglene i henhold til ny børslov og ny lov om verdipapirhandel. Foreningen anmoder børsen om å etterse at virkningen av fjerning av tillitsmannskravet ikke blir svekkelse av investors stilling, og om nødvendig iverksette tiltak dersom dette skulle bli resultatet. Foreningen bemerker også at krav om en verdivurdering av lånets sikkerhet basert på alminnelig anerkjente prinsipper er å foretrekke fremfor kun informasjon om pantet som gir investor selv muligheten til å gjøre en vurdering.

Høring - hvitvasking og terrorfinansiering

I denne høringsuttalelsen om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering tilrår foreningen at kravet om fremleggelse av bekreftet kopi av legitimasjonsdokumenter bortfaller dersom etableringen av nye kundeforhold i verdipapirfond skjer ved at kunden tegner andeler gjennom å overføre penger fra sin bankkonto til fondets konto. Dette er nettopp en beskrivelse av normalsituasjonen ved etablering av nye kundeforhold i verdipapirfond. EUs tredje hvitvaskingsdirektiv omtaler overføring fra bankkonto som eksempel på et forsterket kontrolltiltak ved mistenkelige transaksjoner.

Høring - forskriftsendring om differensiert forvaltningsgodtgjørelse

I denne høringsuttalelsen gir foreningen uttrykk for tilfredshet med at Kredittilsynet støtter sentrale innvendinger som bransjen over lengre tid har rettet mot dagens forskrift, men er samtidig kritisk til at differensiering kun skal skje i henhold til én bestemt mal. Differensiering bør kunne skje på flere grunnlag, og det bør nå åpnes opp for andelsklasser i verdipapirfond.

Brev til Finansdepartementet om behovet for endringer i skattereglene for verdipapirfond

Sekretariatet sendte mandag 9. juli 2007 brev til Finansdepartementet om behov for endringer i skattereglene for verdipapirfond som investerer utenfor EØS-området. I brevet pekes det på to konkrete problemstillinger:

  • Skattereglene for investeringer i finansielle instrumenter utenfor EØS-området.
  • Beskatning på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer utenfor EØS-området

Skattereglene på disse to områdene gir norske forvaltningsselskaper en konkurransemessig ulempe, og foreningen anmoder derfor Finansdepartementet om å vurdere endringer i regelverket, herunder fremme forslag overfor Stortinget om å justere aktuelle bestemmelser i Skatteloven.

Høring - handel i obligasjoner med fortrinnsrett

I denne høringsuttalelsen til Oslo Børs kommer foreningen med to innspill til håndteringen av handel i obligasjoner med fortrinnsrett. Ordreboken bør inneholde meglerid for hver ordre slik at investorsiden gis mer dybdeinformasjon. Det bør også offentliggjøres sluttkursinformasjon for å sikre muligheten for verdsettelse av disse verdipapirene i henhold til etablert bransjepraksis nasjonalt og internasjonalt.

Høring - midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter

I denne høringsuttalelsen slutter foreningen seg til Finansdepartementets vurdering om at det gjennom en forskrift eksplisitt fastsettes at livrentekunder som bringer sine kontrakter til opphør skal ha rett til å få utbetalt de midler som er tilordnet kontrakten på opphørstidspunktet. Foreningen er fornøyd med at departementet på denne måte rydder av veien de uklarheter som har eksistert omkring dette i markedet. Foreningen anmoder også departementet om å vurdere hvorvidt det i påvente av revisjonen i vergemålsloven kan etableres midlertidige ordninger som løser hindringen mot å overføre mindreåriges midler i livrentekontrakter til verdipapirfond selv når midlene tidligere var plassert i verdipapirfond gjennom unit linked-løsning.

Brev til Finansdepartementet om registrering av verdipapirfondsandeler i pensjonsordninger