Ny autorisasjonsordning for finansiell rådgivning

Finansnæringen går sammen om en nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Autoriserte rådgivere må oppfylle minstekrav til kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet står samlet bak en ny nasjonal autorisasjonsordning for finansiell rådgivning i næringen. Formålet er å forbedre kvaliteten på finansiell rådgivning.

De fire organisasjonene vedtok i 2003 minstekrav til finansielle rådgiveres kompetanse. Minstekravene ble implementert gjennom interne sertifiseringsordninger og den enkelte finansbedrift forvaltet ordningen selv. Nå er tiden kommet for å videreutvikle den gjeldende ordningen til å bli en nasjonal ordning for autorisasjon av finansielle rådgivere.

Adm. direktør Arne Skauge i FNH, adm. direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen, adm. direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondens Forening og nestleder Vibeke Ulvin i Finansforbundet understreker at gode rådgivningstjenester tilpasset kundenes behov blir stadig mer vektlagt i næringen.

- En felles autorisasjonsordning vil være mer forpliktende og gi større legitimitet overfor kunder, allmennheten og de politiske myndighetene enn minstekravene fra 2003. Også hensynet til finansnæringens omdømme tilsier forbedringer i rådgivningsarbeidet, sier de.

Strengere krav til rådgivningen
En viktig bakgrunn for autorisasjonsordnin
gen er den nye verdipapirhandelloven som implementerer det felles europeiske regelverk på verdipapirområdet, MiFID, i norsk lovgivning. Med dette er også investeringsrådgivning blitt en finansiell tjeneste som det kreves tillatelse fra tilsynsmyndighetene for å utøve.

Det nye lovverket stiller detaljerte og strenge krav til de bedrifter som skal ha konsesjon, og de personer som skal utøve virksomheten.

Kundene skal etter det nye regelverket klassifiseres ut fra om de er profesjonelle eller ikke-profesjonelle. Videre skal det innhentes opplysninger om kundens erfaringer og kunnskap, og finansbedriften skal vurdere om de aktuelle tjenester og instrumenter er egnet for kunden. Det blir satt større krav til dokumentasjon og loggføring av kunderådgivingen.

Viktige spørsmål som må stilles:

 • Er rådene i samsvar med kundens investeringsmål?
 • Er kunden finansielt i stand til å håndtere risikoen?
 • Har kunden nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen?


Kompetansekrav
Autorisasjonsordningen omfatter kompetanse knyttet til plassering av den finansielle formuen til ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet. Kjernen av produkter som autorisasjonsordningen vil omfatte er: Bankinnskudd, verdipapirfond, forsikringssparing og sammensatte produkter.

Rådgiveren må ha kompetanse i:

 • personlig økonomi
 • makroøkonomi
 • finansmarkeder, metoder og porteføljesammensetning
 • produktene
 • holdninger og etikk
 • rådgivningsprosessen
 • regelverk – sentrale bestemmelser i lov og forskrift

Både finansielle rådgivere og de ledere som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres.

Et eget apparat skal etableres for å forvalte denne ordningen. Ordningen skal være nøytral og ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av én, enkelt finansinstitusjon. Alle autoriserte rådgivere måles med den samme målestokken for å sikre den samme høye standarden i hele bransjen.

Autorisasjonsordningen består av tre deler:

 • En kunnskapsprøve
 • en holdningsprøve
 • en ferdighetsprøve

Det vil bli opprettet et styre, en nemnd og et fagråd. Nemnda og fagrådet er den faglige garantisten for autorisasjonsordningen og skal drive, vedlikeholde og videreutvikle den. Fremdeles vil det være naturlig at de enkelte finansbedriftene, etter sentralt fastsatte retningslinjer, står for opplæringen og testingen av praktiske ferdigheter og holdninger.

Web-basert portalløsning
Autorisasjonsordningen gjøres tilgjengelig for finansinstitusjonene gjennom en web-basert portalløsning. For å få full åpenhet om ordningen planlegges det også en webside der blant annet oversikten over de autoriserte rådgiverne samt kompetansekravet gjøres tilgjengelig.

På den måten sikres innsyn for rådgiverne selv, for myndigheter, medier og andre meningsdannere. På denne måten får også kunden mulighet for å kontrollere at den rådgiveren han bruker faktisk er autorisert.

Kontaktperson VFF: direktør Bernt S. Zakariassen, 23 28 45 54, 93 41 92 65, bernt.zakariassen@vff.no