Turbulent 1. halvår i verdipapirfond

Utenlandske kunder tegner fortsatt mye i norskforvaltede aksjefond. Norske institusjonskunder har brutt sitt sterkt positive tegningsmønster i 1. halvår 2008. Norske personkunder trekker fortsatt mer ut enn de setter inn i aksjefond. Likevel er nordmenns tro på god langsiktig avkastning i aksjefond høy.

  • Utenlandske kunder tegner fortsatt mye i norskforvaltede aksjefond. I løpet av 1. halvår har utlendingene nettotegnet aksjefondsandeler for 5,5 mrd. kr. Fra og med 2003 til og med 2007 har utlendingene nettotegnet aksjefondsandeler for over 25,5 mrd. kr. Ved utgangen av juni 2008 hadde utlendingene 40 mrd. kr. utestående i norskforvaltede aksjefond.
  • Norske institusjonskunder har brutt sitt sterkt positive tegningsmønster i 1. halvår. I løpet av 1. halvår har institusjonskundene nettoinnløst for 4,8 mrd. kr. i aksjefond. Dette står i skarp kontrast til de siste årenes positive tegningsmønster. Fra og med 2003 til og med 2007 har norske institusjonskunder nettotegnet aksjefondsandeler for til sammen 47 mrd. kr.
  • Norske personkunder trekker fortsatt mer ut enn de setter inn i aksjefond. I løpet av 1. halvår har personkundene nettoinnløst aksjefondsandeler for 3,4 mrd. kr. Innløsinger i aksjefond er ikke overraskende for 1. halvår isolert sett, men store innløsinger totalt for de siste drøye fem årene har vært uventet tatt i betraktning sterk børsstigning og lave renter i store deler av perioden. Fra og med 2003 til og med 1. halvår 2008 har norske personkunder nettoinnløst aksjefondsandeler for nær 13 mrd. kr.
  • Nordmenns tro på god langsiktig avkastning i aksjefond er likevel høy. En fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av Makrosikt for VFF i perioden 14.-20. juni viser at 53 prosent av befolkningen mener det er meget eller ganske sannsynlig med god langsiktig avkastning i aksjefond, selv om aksjemarkedene har vært turbulente hittil i år.


Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening:

Norske husholdningers lave plasseringer i aksjer og aksjefond er tankevekkende, all den tid aksjesparing gir høyest forventet avkastning på lang sikt.

De siste årenes nettoinnløsing i aksjefond fra norske personkunder har vært overraskende tatt i betraktning at norskforvaltede aksjefond er attraktive blant profesjonelle investorer og utlendinger, bankrentene har vært rekordlave samtidig som aksjemarkedene har steget voldsomt, samt at nordmenn har en svært lav andel av sin finansformue plassert i verdipapirfond sammenlignet med andre land.

De mest nærliggende forklaringene på at nordmenn de siste årene har sluttet å spare i aksjefond er at finansrådgivningen har vært rettet mot andre typer spareprodukter, samt den mangeårige og kraftige skattefavoriseringen av eiendomsinvesteringer.

Verdipapirfondenes forening er positiv til at Kredittilsynet har intensivert arbeidet med å sikre høy kvalitet på finansiell rådgivning. Resultatet av dette arbeidet vil trolig bli at nordmenn i økende grad vil bli rådet til å spare i aksjefond, fordi dette er enkle produkter med sterkt lovregulert forbrukerbeskyttelse, og som folk flest forstår risikoen i.

Den store forskjellen i skattemessig verdsetting av fast eiendom og aksjer motiverer imidlertid fortsatt til overinvesteringer i boliger, fritidsboliger og utleieboliger. Dette skaper ”forstyrrelser” i markedet for langsiktig sparing, og medfører at nordmenns formue blir for eksponert mot utviklingen i boligprisene.

Relaterte saker