Årsstatistikk 2008. Turbulent børsår

Samlet sett ble det netto innløst 23,8 mrd. kroner i verdipapirfond i 2008, og forvaltningskapitalen falt med 119 mrd. kroner til 292 mrd. kroner.

Administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening:
Innløsningene kan i stor grad henføres til oktober måned (18,9 mrd. kroner), det vil si i den perioden finanskrisen kom inn i sin mest akutte fase.

I en situasjon der mange andre typer plasseringer ble illikvide, og der kredittmarkedet ikke lenger fungerte som normalt, kunne pengemarkedsfond raskt gjøres om til likvide midler. Det ble således netto innløst for over 12 mrd. kroner i pengemarkedsfond i oktober.
Samtidig medførte aksjekursfallene at institusjonelle aksjefondskunder underlagt regelverk som gir begrenset risikobærende evne, slik som livsforsikringsselskap og pensjonskasser, innløste vesentlige beløp i aksjefond i oktober.

Personkundene innløste netto for 1,3 mrd. kroner i aksjefond året 2008 sett under ett. Hovedbildet er at nettoinnløsningene falt gradvis fram mot sensommeren. Til tross for kraftige kursfall i aksjemarkedene utover høsten, nettotegnet personkundene i aksjefond i hver av årets tre siste måneder (samlet 2,5 mrd. kroner).

Tre måneder på rad med positiv nettotegning fra personkundene i kjølvannet av kraftige kursfall er et nytt adferdstrekk. Dette kan tyde på at mange nordmenn i større grad enn før frigjør seg fra aksjemarkedets kortsiktige psykologi når de skal spare langsiktig i aksjefond. Det faktum at personkundene netto innløste for 6,4 mrd. kroner gjennom 2007, da aksjekursene (sett i ettertid) var høye, og netto tegnet igjen mot slutten av 2008 etter kraftige kursfall, bidrar også til å avlive myten om at nordmenn kjøper på topp og selger på bunn.

Pressekonferanse januar 2009

Presentasjon Lasse Ruud