Brev og høringer fra 2009

Her finner du brev og høringer foreningen har avgitt i 2009

Høring - standardformat for elektronisk rapportering til pensjonskasser

I denne høringsuttalelsen datert 13. november 2009 oppfordrer foreningen Pensjonskasseforeningen til å gjennomføre en grundig og veldokumentert analyse av hvilke data som bør inngå i en eventuell standardisert rapportering, og deretter på dette grunnlag starte en dialog med representanter fra forvaltningsmiljøene.

Høring - forslag til endring i kapitalforvaltningsforskriften

I denne høringsuttalelsen datert 6. november 2009 kommer foreningen med noen merknader til foreslåtte endringer i kapitalforvaltningsforskriftene. Foreningen slutter seg til Kredittilsynets forslag om å oppheve bestemmelsen om plasseringsbegrensning på enkeltrisiko for UCITS-fond og statsobligasjonsfond. Foreningen tilrår at plasseringsbegrensningen for øvrige nasjonale fond heves fra 4 til 10 prosent.

Brev til Finansdepartementet om feilimplementering av UCITS-direktivet

Foreningen sendte 20. august 2009 et brev til Finansdepartementet der det påpekes feil i implementeringen av UCITS-direktivet. Verdipapirfondlovens § 4-8 femte ledd siste setning bør også henvise til § 4-8 annet ledd nr. 2 for å være i tråd med UCITS-direktivets artikkel 22 (2).

Høringsuttalelse til forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

I en høringsuttalelse (pdf) fra 20. august 2009 til Kredittilsynets forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring påpeker foreningen viktigheten av at krav om full transparens omkring kostnader ikke fremsettes slik at det medfører at én type forvaltning feilaktig fremstår som billigere eller dyrere enn annen type forvaltning.

Foreningen ber Kredittilsynet vurdere hvorvidt det bør presiseres at opplysninger om vederlag som er avregnet i avkastning av forvaltning av midlene gjelder uavhengig av om midlene forvaltes gjennom verdipapirfond eller på andre måter.

Brev til Finansdep. - utvidelse av BSU-ordningen

Foreningen ber i dette brevet Finansdepartementet om å vurdere en endring i regelverket for BSU-ordningen slik at også sparing i verdipapirfond blir inkludert. I brevet trekkes det fram flere gode grunner for en slik endring.

Brev til KT om hvitvaskingsrundskriv

Kredittilsynet har henvendt seg til foreningen og bedt oss om å sende inn forslag til tema som ønskes behandlet i den reviderte veiledningen til hvitvaskingsregelverket. I foreningena svarbrev til Kredittilsynet listes det opp en del konkrete tema som den norske fondsbransjen mener er viktig blir omtalt i veiledningen.

Brev til Finansdep - hvitvasking og terrorfinansiering

Foreningen har på bakgrunn av et forskriftsutkast som Finansdepartementet har utarbeidet i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, gått sterkt imot departementets forslag om å fjerne dagens adgang til å benytte bekreftet kopi av legitimasjonsdokumenter i forbindelse med legitimasjonskontrollen. Departementets forslaget er fremmet blant annet på bakgrunn av at Kredittilsynet feilaktig hevder at det er ingen som benytter seg av denne ordningen. I brevet fra foreningen imøtegås disse påstandene og departementet anmodes om å opprettholde adgangen til å benytte bekreftet kopi. Også andre berørte instanser har anmodet departementet om det samme.