1. halvår 2010: Aksjefond ut, obligasjonsfond inn

Tross positiv aksjefondstegning i juni er første halvår 2010 samlet preget av nettoinnløsing i aksjefond fra norske personkunder. Samtidig er det tidenes sterkeste nettotegning av obligasjonsfond i første halvår.


Nettotegning 1. halvår 2010 (mrd. kr.)
Forvaltningskapital 30.6.2010 (mrd. kr.)
Obligasjonsfond
2,2 13,2
Pengemarkedsfond 1,0 27,4

Kombinasjonsfond

0,5 10,6
Andre fond
-0,2 1,4
Aksjefond -2,7 83,7
Totalt 0,8
136,4


Administrerende direktør Lasse Ruud
Det er interessant å merke seg at personkundenes interesse for obligasjonsfond kan se ut til å være tiltakende, selv om forvaltningskapitalen fortsatt er et stykke unna pengemarkeds- og aksjefond.

I land som Danmark og USA utgjør obligasjonsfondene en vesentlig bærebjelke i personkundenes sparing, noe det hittil ikke har gjort i Norge. Obligasjonsfond har her primært blitt benyttet av institusjonelle investorer som pensjonskasser og livselskaper.

Det kan være flere faktorer som bidrar til at obligasjonsfond har kommet høyere på prioriteringslisten til norske sparere. Obligasjonsfond tilbyr blant annet muligheter for noe høyere avkastning enn banksparing, samtidig som risikoen er vesentlig lavere enn i aksjefond. Dette gjør obligasjonsfond velegnet som byggekloss i en langsiktig spareportefølje hvor en ikke er komfortabel med altfor store svingninger i formuesverdien.

Interessen for obligasjonsfond deles også av institusjonskundene. I løpet av første halvår har norske institusjonskunder nettotegnet i obligasjonsfond for 4 mrd. kr. Ved utgangen av første halvår er forvaltningskapitalen i obligasjonsfond rekordhøy i alle kundesegmenter.