Høring - forskriftsregler om sammenslåing av verdipapifond

Verdipapirfondenes forening oppfatter i all hovedsak Finanstilsynets forslag til forskrift om sammenslåing av verdipapirfond som en videreføring av den forvaltningspraksis Finanstilsynet praktiserte inntil Finansdepartementet i mars 2007 kom til at sammenslåing av verdipapirfond var forbudt.

Vi har derfor vanskelig for å se hvorfor departementet har kommet til at det er behov for å fastsette nærmere regler i forskrift før de nye lovbestemmelsene om sammenslåing, som ble vedtatt for vel ett år siden, kan tre i kraft.

I denne sammenheng minner vi også om departementets vurderinger i Ot.prp. nr. 72 (2008-2009) om at det vil “være en fordel at man har en godt strukturert fondsnæring i Norge før nye EU-regler er på plass “. Dersom de nye lovreglene om sammenslåing av verdipapirfond i det hele tatt skal ha noen praktisk relevans før de erstattes av de nye EU-reglene, bør de tre i kraft i løpet av kort tid.