Høring - forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 25. november 2009. Verdipapirfondenes forening slutter seg til forslaget til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån.