Høring - lov og forskriftsendring vedrørende forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

I denne høringsuttalelsen gir foreningen honnør til det arbeidet som Finanstilsynet bar gjort i sin gjennomgang av forskriften og slutter opp om samtlige av de forslag til endringer i forvalterregistreringsforskriften som Finanstilsynet foreslår.

På et punkt er vi imidlertid av den oppfatning at forskriftsendringene ikke går langt nok, og anbefaler at det bør kunne gjøres unntak fra forvalterregistreringsforskriften når depotmottaker opptrer på vegne av en enkelt andelseier, forutsatt at den reelle andelseieren er klart identifisert.