Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen

I denne høringsuttalelsen uttrykker foreningen støtte til forslag fra Banklovkommisjonen vedrørende pensjonslovene og folketrygdreformen.

Fordi det private tjenestepensjonsmarkedet er konsentrert om og dominert av få aktører er det bra at Banklovkommisjonen viderefører arbeidet med å legge til rette for at banker og forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal kunne fortsette å være aktører i markedet for foretakspensjon.