Brev til Finanstilsynet angående bankers likviditetsrapportering

Foreningen sendte mandag 14. november brev til Finanstilsynet angående bankers likviditetsrapportering og plassering i rentefond.

I forbindelse med innføring av ny likviditetsrapportering for bankene fra og med tredje kvartal i 2011, har Finanstilsynet, som en foreløpig vurdering, lagt til grunn at bankenes plasseringer i rentefond (som utelukkende investerer i statspapirer eller obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)) ikke skal tas med som likvide eiendeler ved rapporteringen av Liquidity Coverage Ratio (LCR).

I brevet anmoder foreningen Finanstilsynet om å gjøre en fornyet vurdering av dette. Etter vår oppfatning er det flere forhold som trekker i retning av at plasseringer i den type rentefond som nevnt over, bør kunne tas med som likvide eiendeler ved bankenes rapportering av LCR.