Egenkapitalbevis og offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet.

Foreningen har avgitt to høringer til Oslo Børs om egenkapitalbevis og offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet.

Den første høringen innebar et forslag om å inkludere egenkapitalbevis i utvalgsgrunnlaget til Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). I foreningens høringssvar, som følger vedlagt, ble det argumentert mot dette. Oslo Børs har nå orientert oss om at man på bakgrunn av mottatte høringssvar har kommet fram til følgende:

«Av svarene vi har mottatt er det en klar overvekt av respondentene som ikke ønsker egenkapitalbevis i indeksgrunnlaget for hovedindeksen, men at indeksgrunnlaget opprettholdes slik det er i dag. På bakgrunn av høringssvarene vil Oslo Børs konkludere med at egenkapitalbevis ikke vil bli tatt med i indeksgrunnlaget for OSEBX, og dagens indeksregelverk opprettholdes.»


Høring nummer to innebar et forslag om utsatt offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet samt utsatt offentliggjøring av repo-handler. I foreningens høringssvar, som også følger vedlagt, argumenterte foreningen mot å endre dagens regler. Også her har vi mottatt en orientering fra Oslo Børs om at man «basert på mottatte høringssvar har besluttet å ikke gå videre med det utsendte forslaget og at dagens regler videreføres. Det vil imidlertid i neste versjon av Oslo Børs Member and Trading rules punkt 3020 bli inntatt en endring som innebærer at repo-handler er unntatt 5-minuttersfristen for rapportering, og at repo-handler skal rapporteres i løpet av handelsdagen. Formålet med denne justeringen er å kodifisere eksisterende praksis.