Medlemsnytt 29-2011

Finanskomiteen har avgitt innstilling om verdipapirfondloven

Finanskomiteen har nå avgitt sin innstilling om forslaget til ny lov om verdipapirfond, jf. Innst. 27 (2011-2012). Det er ventet at den formelle behandlingen i Stortinget vil være avsluttet i midten av november. Finansdepartementet har i den forbindelse ovenfor foreningen gitt uttrykk for at ikrafttredelsen av ny lov med tilhørende forskrifter vil skje i løpet av desember.

I forbindelse med finanskomiteens behandling av lovforslaget, sendte foreningen et skriftlig innspill (se vedlegg) til komiteen der vi anmodet den om å ta opp ett tema i innstillingen, nemlig utformingen av forskriftsbestemmelsene om andelsklasser. Vi ba for det første om at forskriftsbestemmelsene også bør inneholde muligheten til å etablere andelsklasser basert på andre klare og objektive kriterier enn de tre eksemplene som departementet nevner i proposisjonen. I tillegg ba vi om at departementets noe foruroligende formuleringer rundt kryssubsidiering (som kan forstås som at man vil tenke seg en form for pris-/avanseregulering i forbindelse med etablering av andelsklasser) ikke bør legge føringer for utformingen av forskriftsbestemmelsene.

På denne bakgrunn er det gledelig å konstatere at en samlet finanskomité slutter seg til foreningens innspill og ber departementet om å legge foreningens synspunkter til grunn i forbindelse med forskriftsutformingen.

Med unntak av en mindre presisering i lovbestemmelsen knyttet til et verdipapirfonds plasseringer i papirer utstedt av selskapet i samme konsern (§ 6-6), slutter finanskomiteen for øvrig til lovforslaget.

Mer om ny lov om verdipapirfond