MedlemsNytt 31-2011

Justering i bransjeanbefaling om ansattes egenhandel

Bransjeanbefaling om ansattes egenhandel ble fastsatt av styret 31. mars 2011.

Bransjeanbefalingen regulerer blant annet ansattes bruk av verdipapirforetak som regelmessig yter investeringstjenester av vesentlig omfang til arbeidsgiverforetaket (jfr. vphl. §8-3). Punkt 2 i vedlegg 2 til anbefalingen sier:

«Forhåndsklarering bør bare finne sted for egenhandler gjennom verdipapirforetak som ikke står på listen over de verdipapirforetak foretaket benytter til sine transaksjoner i vesentlig omfang. Arbeidsgiverforetaket kan vurdere å gjøre unntak fra denne hovedregelen ifm. bruk av nettmegler. Forutsetningen må i så fall være at det ikke foreligger noen form for personlig kontakt mellom den ansatte eller tillitsmann og verdipapirforetaket, men at handelen gjennomføres elektronisk.» (vår utheving).

I etterkant av fastsettelsen av bransjeanbefalingen har sekretariatet blitt oppmerksom på en uttalelse fra Finanstilsynet, i deres brev til DnB NOR datert 15.03.2004, vedrørende en fortolkning av vphl. §2a-3 (1) (tilsvarer dagens vphl. §8-3(1)). Finanstilsynet uttaler i dette brevet at lovens restriksjoner for ansattes bruk av megler ifm. egenhandel skal gjelde tilsvarende for bruk av nettmegler. Finanstilsynet har nylig, på forespørsel fra sekretariatet, bekreftet denne fortolkningen.

På denne bakgrunn anser styret det nødvendig å endre bransjeanbefalingen om ansattes egenhandel i tråd med Finanstilsynets uttalelse. Siste del av punkt 2 i vedlegg 2 (som understreket over) er derfor slettet.