Høring – NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Foreningen sendte 1. oktober 2012 brev til Finansdepartementet angående høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Verdipapirfondenes forening skriver i høringsuttalelsen at foreningen tar til etterretning Banklovkommisjonens forslag til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring, herunder kommisjonens forslag om at det skal være anledning til å foreta innskudd på inntil 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 og 12 G.

Foreningen påpeker også behovet for å justerte innskuddssatser og knekkpunkt i innskuddsordninger. Etter vår oppfatning bør det være en målsetning at innskuddssatsene settes slik at maksimal årlig utbetalt pensjon, under ellers like forhold, forventningsmessig blir om lag den samme i de ulike tjenestepensjonsordninger.