Svar fra Skattedirektoratet om behandling av andelseier ved bruk av andelsklasser i verdipapirfond

Foreningen har nå mottatt svar fra Skattdirektoratet på brevet sendt 6.februar om skattemessig behandling av andelseier ved bruk av andelsklasser i verdipapirfond.

Foreningen har 14.mai mottatt en forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende skattemessige konsekvenser for andelseier ved bytte mellom andelsklasser i verdipapirfond. Som det fremgår av Skattedirektoratets vurdering vil bytte mellom to andelsklasser i et verdipapirfond ikke utløse skattemessig realisasjon for andelseier.

Dette gjelder også bytte mellom andelsklasser med ulik utstedelsesvaluta. I sin begrunnelse legger Skattedirektoratet vekt på at aktivasiden er lik for alle andelsklasser i fondet, og at verdien på andelseiers beholdning forblir den samme som før flyttingen.