MedlemsNytt 14-2013

Revisjon av fondsstatistikken

VFF endrer oppbygningen av markedsstatistikken for å få frem betydningen verdipapirfond har i nordmenns pensjonssparing.

Den nye inndelingen vil også på en bedre måte vise personkunders direkteplassering i fond.

Foreningens markedsstatistikk har frem til nå vært bygd opp slik:
Norske personkunder + Norske institusjonskunder + Utenlandske kunder = Totalmarkedet.

Tallene i statistikken «norske personkunder» er foreningens desidert mest profilerte statistikk mot omverdenen.

Den har hittil vært definert slik at den omfatter følgende rapporteringskategorier:

  • Personkunders frie midler
  • Nominee – person (midler fra norske personkunder som er registrert gjennom nominee-selskap).
  • Livsforsikringsmidler med fondsvalg (livselskaps innskuddspensjon med fondsvalg og individuelle unit linked-midler)
  • Innskuddspensjonsavtaler direkte med fondsforvaltningsselskap
  • IPS – individuell pensjonssparing (tidligere IPA) direkte i fond

Veksten i innskuddspensjonsmarkedet har bidratt med brorparten av nye midler i personkunder-statistikken i de senere år, og det stor grunn til å anta at utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet vil forsterke denne trenden i tiden som kommer.

For å etablere en fondsstatistikk som i størst mulig grad vil fange opp forventede utviklingstrekk i pensjonsmarkedet, skilles alle pensjonsmidler med fondsvalg ut som en ny hovedkategori i statistikken, kalt «pensjonsmidler med fondsvalg».

Oppbyggingen av statistikken vil dermed se slik ut:
«Norske personkunder» + «Pensjonsmidler med fondsvalg» + «Norske institusjonskunder» + «Utenlandske kunder» = «Totalmarkedet»

Den nye kategorien «pensjonsmidler med fondsvalg» består dermed av følgende rapporteringskategorier:

  • Livsforsikringsmidler med fondsvalg (livselskaps innskuddspensjon med fondsvalg og individuelle unit linked-midler)
  • Innskuddspensjonsavtaler direkte med fondsforvaltningsselskap
  • IPS – individuell pensjonssparing (tidligere IPA) direkte i fond

«Norske personkunder» vil dermed bli begrenset til følgende rapporteringskategorier:

  • Personkunders frie midler
  • Nominee – person (midler fra norske personkunder som er registrert gjennom nominee-selskap).

«Norske institusjonskunder» og «utenlandske kunder» er definisjonsmessig uforandret.

Ovennevnte omlegging av vår statistikk vil få frem verdipapirfondenes økende betydning i pensjonsmarkedet. Dette vel gi oss gode muligheter til å profilere verdipapirfond i pensjonsmarkedet, og for eksempel gi oversikt over allokeringen mellom aksjer og renter i nordmenns pensjonssparing.

Omleggingen vil også gi et mer rendyrket bilde av personkunders frie fondssparing.

Innføringen av den nye inndelingen skjer for statistikken for april samtidig som tallene for januar, februar og mars i år får samme inndeling med tilbakevirkende kraft.

Her finner du siste markedsstatistikk.