Vil ha enklere obligasjonsprising

Verdipapirfondenes forening og Norsk Tillitsmann starter nytt selskap for å effektivisere verdifastsettelsen av obligasjoner.

Verdipapirfondens forening og Norsk Tillitsmann etablerer nå selskapet Nordic Bond Pricing, for å publisere uavhengige priser på obligasjoner.

I dag må aktører som trenger markedsverdier på obligasjoner, for eksempel verdipapirfond og pensjonskasser, selv utarbeide slike priser på verdipapirer som ikke alltid omsettes daglig. Dette er komplisert og dyrt.

- Norsk Tillitsmann har 20 års erfaring som tredjepart i rentemarkedet, og vi mener dette er et viktig skritt for ytterligere å effektivisere og profesjonalisere dette markedet, sier Ragnar Sjoner, adm. direktør i Norsk Tillitsmann. Han påpeker at denne typen tjenester finnes i mange andre land.

Det norske obligasjonsmarkedet har vokst kraftig de senere årene og markedet for foretaksobligasjoner er det mest utviklede i Norden. Det er ventet ytterligere vekst, blant annet fordi økte kapitalkrav for bankene vil innebære at en større andel av finansieringen av næringslivet vil foregå ved at bedriftene utsteder obligasjoner.

- Etableringen av Nordic Bond Pricing vil forenkle hverdagen for våre medlemmer og virke betryggende på alle investorer, sier adm. direktør Lasse Ruud i Verdipapirenes forening.

Folketrygdfondet og flere pensjonskasser er nå blitt assosierte medlemmer av Verdipapirfondenes forening for å være med på å løfte frem Nordic Bond Pricing, men Ruud mener mange investorer også utenfor foreningens medlemskrets vil ha glede av det nye tilbudet.

I dag leverer Verdipapirfondenes forening en ukentlig prising av obligasjonsmarkedet som er basert på innspill fra meglerhus. Dette er blitt en standard i markedet og skal nå videreutvikles i Nordic Bond Pricing.

Basert på informasjon fra markedsaktører og modeller som sikrer konsistens i prisingen, vil det gis priser på alle obligasjoner som er omfattet. I første rekke vil dette gjøres på ukentlig basis, men hensikten er deretter å levere daglige obligasjonspriser. Selskapet vil bare publisere priser ved hver dags markedsslutt, og har ingen ambisjoner om å lage noen markedsplass eller komme med priser i løpet av dagen. Derimot ligger det i planene at de fastsatte prisene vil bli brukt til å konstruere obligasjonsindekser.

Selskapet Nordic Bond Pricing AS er formelt etablert og eies 50/50 av Norsk Tillitsmann og Verdipapirfondenes forening. Selskapskonstruksjonen vil sikre full uavhengighet av eierne i den løpende prisfastsettelsen. Det vil i første omgang bli rekruttert daglig leder og ytterligere to ansatte. Styreleder er Jan Pollestad, som har mer enn 25 års erfaring fra det norske rentemarkedet.


Spørsmål kan rettes til:
Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening, 908 99 316
Ragnar Sjoner, administrerende direktør i Norsk Tillitsmann, 928 21 998
Jan Pollestad, styreleder, 917 13 823

Les mer om Nordic Bond Pricing her