Januar-statistikk: Rentefond i skuddet

Det var uvanlig høy nettotegning i verdipapirfond fra norske institusjonskunder i januar. Måneden var også preget av at alle kundegrupper hadde størst interesse for rentefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF)

I januar ble det nettotegnet verdipapirfond for 60 mrd. kroner. Av dette gikk hele 56 mrd. kroner i ulike typer rentefond, hvorav 5,4 mrd. kroner var reinvesterte utbytter 1) i forbindelse med årsskiftet. Videre gikk 3,9 mrd. kroner i aksjefond og kombinasjonsfond.

-I januar var det stor interesse for rentefond, som kan ta noe høyere kredittrisiko enn ordinære obligasjonsfond. Denne interessen har vært økende de siste årene. Risiko og kompleksitet i obligasjoner som denne type rentefond kan investere i er stor, og bør reduseres gjennom å spre investeringene i mange papirer. Det medfører at verdipapirfond blir svært velegnet for å påta seg denne type eksponering, sier Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Stor nettotegning
Norske institusjonskunder 2) nettotegnet for hele 56,9 mrd. kroner, og var dermed den kundegruppen som sto for den størstedelen av nettotegningen i januar. For institusjonskundenes del gikk 53,3 mrd. kroner gikk i rentefond, hvorav 3,6 mrd. kroner utgjorde reinvesterte utbytter, mens 3,6 mrd. kroner gikk i aksjefond og kombinasjonsfond.

- Verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management hadde en nettotegning på 49,5 mrd. kroner i januar. Størstedelen av dette beløpet framkommer som følge av at konsernets livselskap overførte midler fra diskresjonær forvaltning til verdipapirfond i januar, påpeker Lasse Ruud, adm. direktør i VFF.

Norske privatpersoner nettotegnet 0,9 mrd. kroner i ulike typer rentefond i januar, hvorav 0,8 mrd. kroner utgjorde reinvesterte utbytter. Nordmenn netto innløste samtidig 30 millioner kroner i aksjefond og kombinasjonsfond.

Kundegruppen «Pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet samtidig for 1,6 mrd. kroner, hvorav 0,4 mrd. kroner i aksjefond og 1,2 mrd. kroner i rentefond, der reinvesterte utbytter utgjorde 0,7 mrd. kroner

Utenlandske kunder nettotegnet 0,6 mrd. kroner i verdipapirfond i januar, i all hovedsak i rentefond.

Hele statistikken for siste måned
Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Lasse Ruud, lasse.ruud@vff.no Tlf: 908 99 316
Kommunikasjonsrådgiver Caroline S. Tørring, caroline.torring@vff.no. Tlf: 907 39 948


1) Norskregistrerte rentefond utbetaler vanligvis sitt skattepliktige resultat (summen av årets kupongrenter og netto realiserte kursgevinster) til andelseierne ved årsskiftet. På denne måten overføres skatteplikten fra rentefondet til den enkelte andelseier. Denne utbetalingen reinvesteres vanligvis automatisk i rentefondet samme dag, og kategoriseres som reinvestert utbytte i VFFs markedsstatistikk.

2) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.