Høring - endringer i forskrifter om rapportering

Foreningen sendte 7.mai 2015 brev til Finansdepartementet angående høring om endringer i forskrifter om rapportering for verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond