Høringsuttalelse om nye skatteregler for verdipapirfond

Foreningen har avgitt en høringsuttalelse i tilknytning til Finansdepartementets forslag til nye skatteregler for verdipapirfond. I uttalelsen påpeker foreningen enkelte svakheter ved departementets forslag og det fremmes forslag til justeringer som vil gjøre de høyst nødvendige regelverksendringene mer treffsikre.