Brev fra Finanstilsynet om plassering av verdipapirfonds midler - Merkur Market

Finanstilsynet har i et brev til Oslo Børs lagt til grunn at Merkur Market kan anses som "et annet regulert marked" i tråd med verdipapirfondloven § 6-5 (1) nr. 2. Dette innebærer at et verdipapirfonds midler kan plasseres i finansielle instrumenter som omsettes på denne markedsplassen, forutsatt at fondets vedtekter åpner for dette. Last ned brevet under.