Økt skjermingsfradrag og innføring av finansskatt

Stortingets finanskomité avga 10. mai sin innstilling til Regjeringens skattemelding.

Innstillingen inneholder enkelte forslag som har betydning for verdipapirfondsbransjen:

Innstillingens punkt 6.2.2 omhandler komiteens merknader knyttet til regjeringens forslag om økt eierskatt/utbytteskatt. Flertallet i komiteen (alle partiene utenom SV) uttaler følgende:

«Flertallet viser til innspill fra flere organisasjoner om forholdet mellom beskatning av utbytte og beskatningen av annen kapitalinntekt og på de skjevheter som etter de foreslåtte endringene i personbeskatning og alminnelig inntektsskatt kan oppstå mellom forskjellige spareformer. Flertallet viser til at en økning av skjermingsfradraget kan bidra til å kompensere for ulempene ved økt utbytteskatt, men vil i tillegg understreke betydningen av at det foretas en gjennomgang for å unngå ulik beskatning av tilnærmet like spareprodukter.»

Oppjustering av skjermingsfradraget

Videre viser flertallet til enigheten mellom partiene om å foreta en oppjustering av skjermingsfradraget og uttaler at dette skal forhindre uheldige vridninger i investeringene og selskapenes finansieringsstruktur som følge av utbytteskatten.

I tråd med skatteforliket som ble presentert i forrige uke, er det ventet at Regjeringen vil følge opp dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

I innstillingen bes det om at Regjeringen i forbindelse med neste års budsjett legger fram forslag om en ordning for langsiktig sparing i børsnoterte aksjer og aksjefond som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende. Innstillingen inneholder imidlertid ingen flere detaljer knyttet til dette.

Innføring av finansskatt

Finanskomiteens flertall støtter regjeringens forslag om at det i kommende statsbudsjetter fremmes forslag om å skattlegge merverdien i finansiell tjenesteyting. Flertallet uttaler at «det bør innføres en finansskatt allerede fra 2017 som kan gi inntekter som blant annet kan bidra til å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt».

Les hele innstillingen her