Statsbudsjettet 2017: - Delvis fornøyd med oppfølgingen av skatteforliket

I statsbudsjettet for 2017 følger regjeringen opp to av punktene i skatteforliket som er viktige for fondsbransjen.

Økt skjermingsrente

For det første foreslås skjermingsrenten økt med 0,5 prosentenheter før skatt (med virkning fra og med inntektsåret 2017). Regjeringen skriver at dette om lag vil tilsvare en langsiktig differanse mellom NIBOR og renten på statskasseveksler.

- Med tanke på skattemessig likebehandling er det positivt at skjermingsrenten økes, men det er skuffende at den foreslåtte økningen kun er halvparten av det foreningen har tilrådd. Vi mener skjermingsrenten burde økes med minimum ett prosentpoeng. Den økningen regjeringen foreslår er for liten til å sikre Stortingets ønske om skattemessig nøytralitet på ulike plasseringsformer, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Les også: Økt skjermingsrente gir likere beskatning

Innfører aksjesparekonto

For det andre foreslås det innført en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond. Dette innebærer at gevinster ikke beskattes løpende, men når du tar pengene ut av kontoen. Av forenklingshensyn foreslår regjeringen at det kun er verdipapirfond som har mer enn 80 prosent aksjeandel som kan inngå i den nye ordningen, samt at det kun er gevinster (ikke utbytter) som ikke skal beskattes løpende.

- Dette er en ordning vi er positive til. En aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond. Vi ser at departementet skriver at det ut fra konkurransemessige hensyn er en fordel med flest mulig kontotilbydere. Det er vi enig i, sier Bernt S. Zakariassen.

- Hvem som kan tilby den nye ordningen vil bli fastsatt i forskrift og vi forventer at fondsforvaltningsselskaper vil stå på denne listen, avslutter han.

Departementet foreslår dessuten at det som en overgangsregel åpnes for at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen med skattemessig kontinuitet - hvilket innebærer at overføringen ikke beskattes. 

Begge disse forslagene er nærmere omtalt i skatteproposisjonen (Prop. 1 LS (2016-2017)), se avsnitt 5.1 og 5.3.

Finansskatt

Som forventet følger regjeringen også opp Stortingets vedtak om å innføre en finansskatt for finansforetak. Regjeringen foreslår at denne skal bestå av to elementer: For det første innføres det en ekstraskatt på 5 prosent av lønnsgrunnlaget, for det andre videreføres selskapsskattesatsen for finansforetak på samme nivå som i år (dvs. 25 prosent). Dette er nærmere omtalt i kapittel 6 i skatteproposisjonen.

Statsbudsjettet 2017

Kontaktpersoner:

Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF. E-post: Bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting.

Ida Aamodt-Hansen, kommunikasjonsrådgiver. E-post: Ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf.: 971 85 388