Brev til Finansdepartementet om endring i verdipapirforskriften § 4-2 om andelsklasser.

Foreningen sendte 21. juni 2017 brev til Finansdepartementet der vi ba om endringer i verdipapirfondforskriften § 4 – 2 om andelsklasser. Bakgrunnen for brevet er at foreningen mener det er for snevre rammer når det gjelder hvilke typer andelsklasser det etter lov og forskrift er anledning til å etablere i Norge. Foreningen anmoder i brevet om at dagens forbud mot valutasikring i egen andelsklasse oppheves og at det dessuten generelt åpnes opp for å etablere andelsklasser der tilgangen til andelsklassen er basert på objektive og kontrollerbare kriterier for en begrenset, men ubestemt krets av investorer.