Høring: Endring i verdipapirfondforskriften om depotmottakers plikter

VFF sendte 22. mars 2017 høringssvar til Finansdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om depotmottakers plikter. De foreslåtte endringene skal gjennomføre kommisjonsforordning (EU) 2016/438 som inneholder regler som utfyller UCITS Vs nye bestemmelser om blant annet depotmottakers plikt til å kontrollere et verdipapirfonds kontantstrømmer. Videre gis det blant annet utfyllende regler om depotmottakers oppbevaringsplikt for så vidt gjelder aktiva som skal holdes i depot og aktiva som kun skal «skyggeføres». EØS-regler som tilsvarer forordninger gjennomføres ved såkalt inkorporasjon, uten nasjonalt handlingsrom. Verdipapirfondenes forening – næringspolitikk har ikke merknader til høringsnotatet.