Høringssvar - ny finansavtalelov

VFF avga 14. desember 2017 høringsuttalelse til Justisdepartementet om forslag til ny finansavtalelov. Etter forslaget utvides lovens virkeområde til å omfatte avtaler om investeringstjenester så langt avtalen ikke er regulert i annen lov eller forskrift. Det samme gjelder avtaler om individuell pensjonssparing (IPS). Det foreslås en ny generell erstatningsbestemmelse som bl.a. blir gjort gjeldende for investeringsrådgivning - og for IPS. Den går etter VFFs syn lenger enn gjeldende rett. Foreningen stiller seg kritisk til disse forslagene. Les høringsuttalelsen under.