Høringsuttalelse –endring i regler for Nordic ABM

Foreningen avgav 13. desember 2017 en høringsuttalelse til børsens forslag til endringer i regelverket for Nordic ABM. I høringsuttalelsen poengteres viktigheten av at de endringer som gjøres ikke påvirker Finanstilsynets vurderinger om at Nordic ABM tilfredsstiller verdipapirfondlovens krav til "annet regulert marked", jf. vpfl § 6-5.