Ny og bedre ordning for privat sparing til pensjon

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen betydelige endringer i ordningen for skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS).

– Dette er en gledelig nyhet for alle nordmenn som ønsker å spare mer til egen pensjon. Endringene vil gjøre denne ordningen svært mye gunstigere for den enkelte sparer, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF). 

Lik skattesats på innskudd og uttak

Forslaget, som er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen, innebærer at det innføres lik skattesats ved innskudd og uttak i ordningen. I dagens ordning blir uttak fra ordningen ved pensjonsalder skattlagt som pensjonsinntekt. Med en ny ordning vil dermed den maksimale effektive skattesatsen på uttak reduseres fra 43,6 % til 24 % med skattesatsene som gjelder for 2017.

Den nye ordningen skal fortsatt være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, og det vil ikke være noe tak for samlet sparing. I tillegg økes grensen for maksimal sparing fra 15.000 til 40.000 kroner i året.

Skal gjelde fra inntektsåret 2017

Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift og finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet av våren 2017. Endringene er foreslått gjort gjeldende allerede fra inntektsåret 2017.

Les mer her.

Justeringer i finansskatten

I revidert budsjett foreslår også regjeringen enkelte justeringer i finansskatten som ble innført 1. januar i år:

  • Regjeringen foreslår en endring i konsernbidragsreglene for å motvirke at konsernbidrag kan benyttes til å redusere finansskatten.
  • Det foreslås en mindre justering i reglene som skal skjerme foretak med en vesentlig andel merverdiavgiftspliktig aktivitet fra finansskatten.  

Ifølge meldingen skal Regjeringen «videre vurdere regelendringer for å motvirke uheldige tilpasninger gjennom fellesregistrering i budsjettet for 2018».

Les mer her.