Statsbudsjettet 2018

Under har vi samlet de viktigste sakene som har betydning for verdipapirfondbransjen fra statsbudsjettet 2018:

Endring i overgangsregelen for aksjesparekonto

De gjeldende overgangsreglene gir en overgangsperiode fra 1. september til 31. desember 2017. Regjeringen foreslår å forlenge overgangsperioden slik at den gjelder også for 2018. Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til investors aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet også i 2018. 

Selv om egenkapitalbevis er omfattet av ordningen med aksjesparekonto var egenkapitalbevis ikke omfattet av overgangsregelen. Regjeringen foreslår derfor å endre overgangsregelen slik at også børsnoterte egenkapitalbevis omfattes av overgangsregelen.

Les mer: Statsbudsjettet 2018

Fondskonto

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet enkelte endringer i de foreslåtte nye reglene om beskatningen av fondskonto, som ble sendt på høring høsten 2016. men som fortsatt ikke har trådt i kraft. Sammenlignet med høringsnotatet foreslås det blant annet at såkalt delvis gjenkjøp av fondskonto skal anses som realisasjon som følger gevinst- og tapsreglene. Dette vil si at delvis gjenkjøp ikke vil bli skattlagt som utbetalinger fra verdipapirfond, slik som opprinnelig foreslått.
 
Videre foreslås det at beregning av skjerming hos forsikringstaker skal skje på grunnlag av aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse og ikke kun på grunnlag av aksjeandelen i ervervsåret. Beregning av realisasjonsgevinst skal skje på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden. Det foreslås en egen bestemmelse for å klargjøre at det gis verdsettelsesrabatt for aksjeandelen ved beregning av skattepliktig formue, på tilsvarende måte som for verdipapirfond.

Endrede skattesatser for alminnelig inntekt og aksjeinntekter

I tråd med enigheten på Stortinget om Skattereformen foreslår regjeringen som ventet å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 pst. for personer og selskap fra 2018. Den samlede marginalskatten på utbytte mv. opprettholdes ved at den såkalte oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,24 til 1,33 i 2018. Effektiv skatt på aksjeinntekter økes dermed til 30,59 prosent. 

Verdsettelsesrabatten på aksjer økes

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler på 10 pst. Regjeringen foreslår, som ventet, at denne rabatten økes til 20 pst. i 2018. Aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsettelse samt driftsmidler omfattes av verdsettelsesrabatten.