Brev til Skattedirektoratet om praktisering av mva-regelverket

Foreningen sendte 14. juni 2018 brev til Skattedirektoratet der den tar opp unntaket fra merverdiavgift ved forvaltning av verdipapirfond og skattekontorenes praktisering av regelverket.

I brevet anmoder foreningen Skattedirektoratet om å utarbeide nærmere retningslinjer som legger grunnen for en ensartet praktisering av avgiftsunntaket for forvaltning av verdipapirfond, slik at like eller sammenlignbare tjenester som fondsforvaltningsselskap kjøper inn i tilknytning til forvaltningen blir gjenstand for like vurderinger, uavhengig av hvor i landet foretaket er etablert.

Foreningen legger i brevet også vekt på at nærmere retningslinjer i tillegg vil være til stor nytte for medlemsselskap som skal vurdere om en bestemt tjeneste er unntatt merverdiavgift.