Høring: Forordning om pengemarkedsfond

Foreningen avga 30. april 2018 sitt høringssvar til Finansdepartementet om innføringen av EUs forordning om pengemarkedsfond i norsk rett.

Foreningen har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet vedrørende innføringen av EUs forordning om pengemarkedsfond i norsk rett. Denne forordningen vil innføres ved inkorporasjon, dvs. at innholdet i forordningen vil bli gjort gjeldende i sin helhet i Norge. 

I høringsuttalelsen påpeker foreningen at ingen av de verdipapirfond som i dag er definert som pengemarkedsfond etter VFFs bransjestandard vil oppfylle forordningens krav til pengemarkedsfond, uten at det gjøres endringer i fondenes mandat, og at forordningens krav til et pengemarkedsfonds plasseringer er av en slik karakter at det antakelig kun vil være svært få eksisterende pengemarkedsfond som vil endre sitt investeringsmandat for å oppfylle forordningens krav. 

Det fremgår av forordningen at et verdipapirfond ikke kan ha karakteristika som substansielt ligner på kravene til pengemarked gitt i forordningens artikkel 1, uten å ha godkjennelse som pengemarkedsfond. Foreningen understreker i vår høringsuttalelse at det derfor er avgjørende viktig at det klargjøres hva som er tilstrekkelig «avstand» mellom korte rentefond utenfor forordningen og pengemarkedsfond som skal oppfylle forordningens krav.