Høring: Forslag til forskrift om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

Verdipapirfondenes forening (VFF) avga 29. oktober 2018 høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til forskrift om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Bakgrunnen for saken er at verdipapirhandelloven kapittel 8 om ansattes egenhandel er vedtatt opphevet. Forskriften skal erstatte bortfallet av denne lovreguleringen. Forvaltningsselskapet skal ha hensiktsmessige ordninger (interne regler) for denne type transaksjoner. Foreningen stiller seg positiv til forskriftsforslaget som er utformet ganske direktivnært. Man ber om en nærmere klargjøring av hva som ligger i transaksjoner i UCITS-fond og lignende fond. Forslaget til regelverk bygger på og viser til EU-forordning. Foreningen gir uttrykk for at det er behov for god veiledning fra myndighetenes side i forbindelse med gjennomføringen og praktiseringen av slike regelverk som dette.