Høring: NOU 2018:10 Nye prospektregler

VFF avga 10.09.2018 høringsuttalelse til Finansdepartementet om NOU 2018:10 Nye prospektregler.

Dette er den femte delutredning fra Verdipapirlovutvalget. VFF skriver at lovutvalget har utredet saken på en grundig måte og gir i all hovedsak støtte til innstillingen. Foreningen støtter flertallets syn om at beløpsgrensen for EØS-prospekter heves fra 5 millioner til 8 millioner euro. Foreningen støtter også flertallet i at det bør kunne benyttes straffesanksjoner ved de mest alvorlige overtredelsene av regelverket. Til slutt minner VFF om at det er helt sentralt at dette regelverket gjennomføres fullt og helt i norsk rett fra de datofristene som gjelder for EU. Last ned brevet under.