Statsbudsjettet 2019

Under følger punktene i forslaget til statsbudsjett som vil ha særlig betydning for fondsbransjen.

Bernt S. Zakarariassen, adm.dir i Verdipapirfondenes forening

Aksjesparekonto

Utbytte: Regjeringen foreslår å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også gir utsatt beskatning av utbytte. Videre foreslås det å avgrense ordningen slik at det fremgår at aksjesparekonto kan opprettes av personlige aksjonærer bosatt i EØS. Utenlandske kontohavere skal bare skattlegges for uttak av utbytteinntekter. Skattleggingen skal skje etter reglene om kildeskatt på utbytte. Det innebærer at tilbyderne av aksjesparekonto må fastsette skattegrunnlaget og trekke kildeskatt. Departementet skriver at det vil komme tilbake med nærmere regulering av dette.

Overføring mellom egne kontoer: Personlige skattytere kan ha flere aksjesparekontoer. Regjeringen foreslår at det åpnes opp for at skattytere som har flere kontoer, skal kunne overføre verdipapirer mellom egne kontoer uten beskatning.

Overføring ved skilsmisse: Det foreslås også at verdipapirer på aksjesparekonto skal kunne overføres til den andre ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte.

«Mer komplisert for tilbyderne»: Regjeringen skriver at de foreslåtte endringene gjør ordningen mer fleksibel for skattyterne, men gjør samtidig systemet noe mer komplisert for tilbyderne:

«Tilbyderne av aksjesparekonto får et stort innrapporteringsansvar og ansvar for å beregne korrekt skattegrunnlag for aksjeinntekter og -tap. Det er derfor behov for å utvikle gode kontrollrutiner og bygge den nødvendige kompetansen. Når ordningen også skal omfatte utenlandske skattytere, kreves det i tillegg egne innrapporteringsløsninger for kildeskatt tilpasset ordningen med aksjesparekonto.»

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på aksjer, aksjefond og driftsmidler fra 20 til 25 prosent. Bunnfradraget foreslås økt til 1,5 millioner (3 millioner for ektefeller).

Finansskatt

Regjeringen foreslår at skatt på lønn og overskudd i finansnæringen videreføres med henholdsvis 5 prosent og 25 prosent i 2019.

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 23 prosent til 22 prosent. Reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt omfatter ikke selskaper som betaler finansskatt.

Skatt på aksjeutbytte og -gevinster

Aksjeutbytte og -gevinster til personlige skattytere skattlegges etter aksjonærmodellen. Utbytte eller realiserte gevinster som overstiger et skjermingsfradrag, regnes som skattepliktig inntekt. Både skattepliktig utbytte og gevinst oppjusteres med en faktor og inngår i aksjonærens alminnelige inntekt. Oppjusteringsfaktoren er 1,33 for 2018, og er foreslått satt til 1,44 for 2019.

Hjemmehørendebegrepet for selskap

Regjeringen har også fulgt opp høringen fra i fjor sommer om endring av skatteloven § 2-2 (hjemmehørendebegrepet). Under høringen ble det fra foreningens side påpekt behov for å innta en omtale i lovproposisjonen om hvordan vurderingen av skattemessig tilhørighet skal praktiseres i tilknytning til verdipapirfond som blir grensekryssende forvaltet.

Departementet skriver at det ser at forslaget «kan medføre noen flere tilfeller av dobbelt bosted og økt fare for dobbeltbeskatning», men påpeker at skatteloven og skatteavtalene har regler for lemping av eventuell dobbeltbeskatning, og at det ikke kjenner til at det har vært noen saker om dette de senere år. Departementet oppfordrer selskapene til «å ta opp spørsmålet om bosted med kompetente myndigheter så tidlig så mulig for å få en avklaring».