Brev til Finansdepartementet om avgrensning i innløsningsretten ved store innløsningskrav

Foreningen har i brev til Finansdepartementet bedt om en vurdering av endring i verdipapirfondloven for å kunne avgrense innløsningsretten ved store innløsningskrav.

For å kunne møte et stort innløsningskrav i et verdipapirfond vil forvalteren normalt måtte selge en forholdsmessig stor andel av verdipapirbeholdningen fra fondets portefølje, noe som vil kunne skape et markert fall i fondets kurs. Et slikt eventuelt fall i fondets netto andelsverdi vil også ramme andre andelseiere som tilfeldigvis innløser andeler på samme dag.

Foreningen har i brev til Finansdepartementet anmodet departementet om å vurdere endringer i verdipapirfondloven slik at det åpnes for at innløsningsretten etter nærmere regler kan avgrenses utover den adgangen som loven i dag åpner opp for (særskilt avtale med større andelseiere).

Foreningen mener en mulighet til å kunne porsjonere ut store innløsninger over en viss tid vil kunne avdempe eventuell uheldig uro forårsaket av store innløsninger og gi bedre forutberegnelighet for både små og store andelseiere i norskregistrerte verdipapirfond.