Brev til Finansdepartementet om behovet for tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret

Foreningen sendte 28. juni 2019 et brev til Finansdepartementet der vi tok til orde for en endring av verdipapirfondloven.

Forvaltningsselskaper har behov for å kunne innhente taushetspliktige opplysninger fra folkeregisteret for å identifisere kunder og oppfylle forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket. Finansforetak har en slik hjemmel i finansforetaksloven, som nylig er foreslått utvidet i prop. 128 L (2018–2019).

VFF sendte 28. juni 2019 en henvendelse til Finansdepartementet der vi har tatt til orde for å sikre en tilsvarende hjemmel for forvaltningsselskap i verdipapirfondloven.