Høring: Forslag til gjennomføring av endringer i aksjonærrettighetsdirektivet

Foreningen sendte dem 13. mars 2019 svar på høring om forslag til gjennomføring av endringer i aksjonærrettighetsdirektivet til Næringsdepartementet.

Det foreslås endringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond om krav til opplysninger om investeringer, samt aksjeeierstrategi. Foreningen bemerker at verdipapirfondslovgivningen allerede i dag har mange lov- og forskriftsbestemmelser som dekker mye av det samme som kommer til uttrykk i regelforslagene. Det er også selvregulering på området. Man kan stille spørsmål ved om det er behov for nye regler på dette området, og om hvilken merverdi de nye bestemmelsene kan gi. For øvrig har ikke VFF innvendinger til selve lovforslagene.

Les hele høringsuttalelsen under.