Høringssvar til ESMA om "Guidelines in performance fee in UCITS"

VFF avga 31. oktober svar på ESMAs “Consultation Paper for Guidelines in performance fee in UCITS”.

I vårt svar på ESMAs høringsnotat stiller foreningen seg positiv til ESMAs initiativ om å harmonisere regelverket knyttet til resultatbasert forvaltningshonorar.

Vår egen bransjeanbefaling om asymmetrisk forvaltningshonorar legger langt på vei de samme prinsipper til grunn som nå foreslås av ESMA, og fond med resultatbaserte honorarmodeller utarbeidet i tråd med VFFs anbefaling vil i stor grad oppfylle ESMAs foreslåtte krav. Det er imidlertid noen viktige momenter som foreningen har påpekt i sitt svar:

  • ESMA legger opp til at retningslinjene kun skal omfatte UCITS. Etter vår mening bør det være målgruppe, og ikke hvilket direktiv (UCITS eller AIF) som legges til grunn, som bør være avgjørende for hvilke fond som skal omfattes av retningslinjene.
  • ESMA foreslår at det for alle fond kun skal være anledning til å belaste resultatbasert forvaltningshonorar i perioder med positiv (absolutt) avkastning. Vi argumenterer for at dette i praksis vil gjøre det svært vanskelig å etablere resultatbasert forvaltningshonorar for fond som benytter en relativ referanse (referanseindeks) som grunnlag.

Høringen var fra ESMAs side utformet i form av at man ønsket svar på konkrete spørsmål. VFF har besvart de spørsmål som var relevante for foreningen.