​Høringsuttalelse – forespørsel om innspill til forståelsen av markedsmisbruksforordningen (MAR)​

Foreningen sendte 18. november 2019 svar på forespørsel fra Finanstilsynet om forståelsen og praktiseringen av markedsmisbruksforordningen (MAR).

Finanstilsynet ba i brevet om synspunkter på problematikken omkring annullering eller endring av en allerede innlagt ordre, dersom det i ettertid oppstår innsideinformasjon på investors hånd. Det er tale om at Finanstilsynet skal gi en veiledning på praktisering av bestemmelsene i MAR. Foreningen har besvart de stilte spørsmålene etter beste evne. Det legges likevel stor vekt på sakens prinsipielle sider.

Spørsmålet har vært grundig utredet ved flere anledninger tidligere, og foreningen har avgitt høringsuttalelser. Det springende punktet er at MAR klart legger opp til at man ikke skal trekke en innlagt ordre på kjøp eller salg av finansielle instrumenter dersom det etter innleggelsen tilflyter innsideinformasjon. Dette kolliderer med gjeldende norsk rett, basert på en rettsavgjørelse, som krever at man skal trekke en ordre dersom innsideinformasjonen er til gunst for investor.

VFF presiserer at korrekt gjennomføring av MAR faktisk innebærer at norsk rett endres på dette punktet. Norge må stå ved sine EØS-forpliktelser. Svarene på de konkrete spørsmålene som tilsynet reiser, må sees i lys av foreningens prinsipielle synspunkter på forordningen. Det står en samlet finansnæring bak disse hovedsynspunktene.

Forespørsel FT Om MAR

18. november 2019

Last ned Pdf-fil (190,347 KB)